Home

Verordening (EG) nr. 1144/2003 van de Commissie van 27 juni 2003 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1279/98, (EG) nr. 1128/1999 en (EG) nr. 1247/1999 wat betreft bepaalde tariefcontingenten voor levende runderen en rundvleesproducten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek, de Republiek Bulgarije en de Republiek Polen

Verordening (EG) nr. 1144/2003 van de Commissie van 27 juni 2003 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1279/98, (EG) nr. 1128/1999 en (EG) nr. 1247/1999 wat betreft bepaalde tariefcontingenten voor levende runderen en rundvleesproducten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek, de Republiek Bulgarije en de Republiek Polen

Verordening (EG) nr. 1144/2003 van de Commissie van 27 juni 2003 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1279/98, (EG) nr. 1128/1999 en (EG) nr. 1247/1999 wat betreft bepaalde tariefcontingenten voor levende runderen en rundvleesproducten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek, de Republiek Bulgarije en de Republiek Polen

Publicatieblad Nr. L 160 van 28/06/2003 blz. 0044 - 0047


Verordening (EG) nr. 1144/2003 van de Commissie

van 27 juni 2003

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1279/98, (EG) nr. 1128/1999 en (EG) nr. 1247/1999 wat betreft bepaalde tariefcontingenten voor levende runderen en rundvleesproducten van oorsprong uit de Slowaakse Republiek, de Republiek Bulgarije en de Republiek Polen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), en met name op artikel 32, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit 2003/299/EG van de Raad van 14 april 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(3), zijn nieuwe concessies vastgesteld voor de invoer van bepaalde levende runderen en rundvleesproducten in het kader van de tariefcontingenten die met ingang van 1 mei 2003 bij die overeenkomst zijn geopend.

(2) Bij Besluit 2003/286/EG van de Raad van 8 april 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(4), zijn nieuwe concessies vastgesteld voor de invoer van bepaalde levende runderen en rundvlees in het kader van de tariefcontingenten die met ingang van 1 juni 2003 bij die overeenkomst zijn geopend.

(3) Verordening (EG) nr. 1279/98 van de Commissie van 19 juni 1998 tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij de Verordeningen (EG) nr. 2290/2000, (EG) nr. 2433/2000, (EG) nr. 2434/2000 en (EG) nr. 1408/2002 van de Raad en bij de Besluiten 2003/18/EG en 2003/263/EG van de Raad zijn vastgesteld voor Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Polen(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 673/2003(6), Verordening (EG) nr. 1128/1999 van de Commissie van 28 mei 1999 tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van een tariefcontingent voor niet meer dan 80 kg wegende kalveren van oorsprong uit bepaalde derde landen(7), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 673/2003, en Verordening (EG) nr. 1247/1999 van de Commissie van 16 juni 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor een tariefcontingent levende runderen met een gewicht van 80 tot 300 kg, van oorsprong uit bepaalde derde landen(8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 673/2003, moeten derhalve worden gewijzigd.

(4) Bij Besluit 2003/298/EG van de Raad van 14 april 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Tsjechische Republiek, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(9) en Besluit 2003/285/EG van de Raad van 18 maart 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(10), zijn Verordening (EG) nr. 2433/2000 van de Raad van 17 oktober 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met de Tsjechische Republiek(11), respectievelijk Verordening (EG) nr. 1408/2002 van de Raad van 29 juli 2002 tot vaststelling van concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsregeling, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Hongarije(12), ingetrokken. De verwijzingen naar deze verordeningen in Verordening (EG) nr. 1279/98 moeten derhalve worden vervangen.

(5) Bij Verordening (EG) nr. 1279/98 is bepaald dat de invoercertificaten moeten worden aangevraagd per kwartaal, teneinde te garanderen dat de invoer van de vastgestelde hoeveelheden gelijkmatig verloopt; de ervaring heeft geleerd dat, zonder dit doel in gevaar te brengen, het beter is te voorzien in halfjaarlijkse aanvragen, en de geldigheidsduur van de invoercertificaten ook te verlengen tot een half jaar. De verordening moet dienovereenkomstig worden gewijzigd met ingang van 1 juli 2003.

(6) Bij Besluit 2003/299/EG en Besluit 2003/286/EG zijn nieuwe concessies vastgesteld met ingang van 1 mei 2003, respectievelijk 1 juni 2003. Er moeten derhalve bepalingen worden vastgesteld voor de toepassing van deze concessies met terugwerkende kracht.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1279/98 wordt als volgt gewijzigd:

1. De titel wordt vervangen door:

"Verordening (EG) nr. 1279/98 van de Commissie van 19 juni 1998 tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG van de Raad zijn vastgesteld voor Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, de Republiek Polen en de Republiek Hongarije".

2. Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:"Voor invoer van de in bijlage I bij deze verordening vermelde producten in het kader van de tariefcontingenten die bij de Besluiten 2003/286/EG(13), 2003/298/EG(14), 2003/299/EG(15), 2003/18/EG(16), 2003/263/EG(17) en 2003/285/EG(18) van de Raad zijn vastgesteld voor Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, de Republiek Polen en de Republiek Hongarije, moet een invoercertificaat worden overgelegd.".

3. Artikel 2 wordt vervangen door:

"Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde hoeveelheden worden als volgt over de in bijlage I vermelde contingentperiodes gespreid:

- 50 % in de periode van 1 juli tot en met 31 december;

- 50 % in de periode van 1 januari tot en met 30 juni.

Indien in de loop van de contingentperiode voor de in de eerste alinea vermelde eerste periode certificaten worden aangevraagd voor hoeveelheden die in totaal minder bedragen dan de beschikbare hoeveelheden, worden de resterende hoeveelheden opgeteld bij de beschikbare hoeveelheden voor de volgende periode."

4. In artikel 3, lid 1, punt c), wordt de tweede alinea vervangen door:"Onder 'groep producten' wordt verstaan:

- hetzij producten van de GN-codes 0201 of 0202 van oorsprong uit een van de in bijlage I bedoelde landen;

- hetzij producten van de GN-codes 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10 of 0210 20 90 van oorsprong uit de Slowaakse Republiek en Hongarije en 0210 99 51, 0210 99 59 of 0210 99 90 van oorsprong uit Hongarije;

- hetzij producten van de GN-codes 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 of 0210 99 51 van oorsprong uit Roemenië;

- hetzij producten van GN-code 1602 50 10 van oorsprong uit Polen;

- hetzij producten van GN-code 1602 50 van oorsprong uit de Slowaakse Republiek en Roemenië.".

5. Artikel 5, lid 2, wordt vervangen door:

"2. Invoercertificaten die op grond van deze verordening worden afgegeven, zijn geldig gedurende 180 dagen na de dag van de werkelijke afgifte in de zin van artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten(19). Geen enkel certificaat is echter geldig na 30 juni volgende op de datum van afgifte.".

6. Bijlage I wordt als volgt gewijzigd:

- Voor volgnummer 09.4824, wordt in de kolom "Omschrijving", laatste alinea, een voetnoot 1 toegevoegd met de volgende tekst:

"Omzettingscoëfficiënt voor vers vlees = 2,14, op voorwaarde dat het vleesgehalte > 60 % is.".

- Voor volgnummer 09.4624 wordt in de kolom "Recht" "20 %" vervangen door "vrij".

- Voor volgnummer 09.4651 wordt in de kolom "Recht" "20 %" vervangen door "vrij".

- In bijlage I worden de volgende contingenten ingevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

Artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1128/1999 wordt vervangen door:

"2. Voor de in lid 1 bedoelde hoeveelheid wordt het douanerecht:

- met 80 % verlaagd voor dieren van oorsprong uit de Tsjechische Republiek, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen;

- met 90 % verlaagd voor dieren van oorsprong uit Bulgarije, Hongarije en Roemenië;

- afgeschaft voor dieren van oorsprong uit Polen.".

Artikel 3

Artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1247/1999 wordt vervangen door:

"2. Voor de in lid 1 bedoelde hoeveelheid wordt het douanerecht:

- met 80 % verlaagd voor dieren van oorsprong uit de Tsjechische Republiek, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen;

- met 90 % verlaagd voor dieren van oorsprong uit Bulgarije, Hongarije en Roemenië;

- afgeschaft voor dieren van oorsprong uit Polen.".

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, lid 3, en artikel 1, lid 5, zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2003.

Artikel 1, lid 4, is van toepassing met ingang van 1 mei 2003.

Artikel 1, lid 6, is van toepassing:

- met ingang van 1 april 2003 voor volgnummer 09.4824;

- met ingang van 1 mei 2003 voor de volgnummers 09.4624, 09.4644 en 09.4648;

- met ingang van 1 juni 2003 voor volgnummer 09.4651.

De artikelen 2 en 3 zijn van toepassing met ingang van 1 juni 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 juni 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 107 van 30.4.2003, blz. 36.

(4) PB L 102 van 24.4.2003, blz. 60.

(5) PB L 176 van 20.6.1998, blz. 12.

(6) PB L 97 van 15.4.2003, blz. 18.

(7) PB L 135 van 29.5.1999, blz. 50.

(8) PB L 150 van 17.6.1999, blz. 18.

(9) PB L 107 van 30.4.2003, blz. 12.

(10) PB L 102 van 24.4.2003, blz. 32.

(11) PB L 280 van 4.11.2000, blz. 1.

(12) PB L 205 van 2.8.2002, blz. 9.

(13) PB L 102 van 24.4.2003, blz. 60.

(14) PB L 107 van 30.4.2003, blz. 12.

(15) PB L 107 van 30.4.2003, blz. 36.

(16) PB L 8 van 14.1.2003, blz. 18.

(17) PB L 97 van 15.4.2003, blz. 53.

(18) PB L 102 van 24.4.2003, blz. 32.

(19) PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1.