Home

Verordening (EG) nr. 1381/2003 van de Commissie van 31 juli 2003 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 699/2003

Verordening (EG) nr. 1381/2003 van de Commissie van 31 juli 2003 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 699/2003

Verordening (EG) nr. 1381/2003 van de Commissie van 31 juli 2003 tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 699/2003

Publicatieblad Nr. L 194 van 01/08/2003 blz. 0078 - 0078


Verordening (EG) nr. 1381/2003 van de Commissie

van 31 juli 2003

tot vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 699/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003(2), inzonderheid op artikel 12, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een inschrijving voor de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho in Spanje is opengesteld bij Verordening (EG) nr. 699/2003 van de Commissie(3).

(2) Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1839/95 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2235/2000(5), kan de Commissie volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 besluiten een maximumverlaging van het recht bij invoer vast te stellen. Bij deze vaststelling moet met name rekening worden gehouden met de in de artikelen 6 en 7 van Verordening (EG) nr. 1839/95 genoemde criteria. Er wordt gegund aan elke inschrijver wiens offerte ten hoogste gelijk is aan de maximumverlaging van het recht bij invoer.

(3) De toepassing van de bovenbedoelde criteria op de huidige marktsituatie leidt voor de betrokken graansoort tot de vaststelling van de maximumverlaging van het recht bij invoer op het in artikel 1 vermelde bedrag.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de offertes die van 25 tot en met 31 juli 2003 in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 699/2003 worden meegedeeld, wordt de maximumverlaging van het recht bij invoer van sorgho vastgesteld op 28,78 EUR/t voor een globale maximumhoeveelheid van 33500 t.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 158 van 27.6.2003, blz. 1.

(3) PB L 99 van 17.4.2003, blz. 29.

(4) PB L 177 van 28.7.1995, blz. 4.

(5) PB L 256 van 10.10.2000, blz. 13.