Home

Verordening (EG) nr. 1459/2003 van de Commissie van 18 augustus 2003 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2003/2004, van de voor gedroogde vijgen (basisproduct) aan de telers te betalen minimumprijs en van het bedrag van de productiesteun voor gedroogde vijgen

Verordening (EG) nr. 1459/2003 van de Commissie van 18 augustus 2003 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2003/2004, van de voor gedroogde vijgen (basisproduct) aan de telers te betalen minimumprijs en van het bedrag van de productiesteun voor gedroogde vijgen

Verordening (EG) nr. 1459/2003 van de Commissie van 18 augustus 2003 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2003/2004, van de voor gedroogde vijgen (basisproduct) aan de telers te betalen minimumprijs en van het bedrag van de productiesteun voor gedroogde vijgen

Publicatieblad Nr. L 208 van 19/08/2003 blz. 0011 - 0011


Verordening (EG) nr. 1459/2003 van de Commissie

van 18 augustus 2003

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2003/2004, van de voor gedroogde vijgen (basisproduct) aan de telers te betalen minimumprijs en van het bedrag van de productiesteun voor gedroogde vijgen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 453/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 6 ter, lid 3, en artikel 6 quater, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 2, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 449/2001 van de Commissie van 2 maart 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de productiesteunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening 1426/2002(4), zijn de begin- en einddata van de verkoopseizoenen voor gedroogde vijgen vastgesteld.

(2) De criteria voor de vaststelling van de minimumprijs en van de productiesteun zijn vastgesteld in artikel 6 ter, respectievelijk in artikel 6 quater van Verordening (EG) nr. 2201/96.

(3) In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1573/1999 van de Commissie van 19 juli 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat betreft de kenmerken van gedroogde vijgen die voor productiesteun in aanmerking komen(5) zijn de kenmerken vastgesteld waaraan de producten moeten voldoen om voor de minimumprijs en de productiesteun in aanmerking te komen.

(4) De minimumprijs en de productiesteun voor het verkoopseizoen 2003/2004 moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 2003/2004:

a) bedraagt de in artikel 6 ter van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde minimumprijs voor gedroogde vijgen (basisproduct) 878,86 EUR per ton nettogewicht af teler;

b) bedraagt de in artikel 6 quater van die verordening bedoelde productiesteun voor gedroogde vijgen 264,83 EUR per ton nettogewicht.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 augustus 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29.

(2) PB L 72 van 14.3.2002, blz. 9.

(3) PB L 64 van 6.3.2001, blz. 16.

(4) PB L 206 van 4.8.2002, blz. 4.

(5) PB L 187 van 20.7.1999, blz. 27.