Home

Verordening (EG) nr. 1515/2003 van de Commissie van 27 augustus 2003 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van 18300 ton gerst uit de voorraad van het Finse interventiebureau

Verordening (EG) nr. 1515/2003 van de Commissie van 27 augustus 2003 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van 18300 ton gerst uit de voorraad van het Finse interventiebureau

Verordening (EG) nr. 1515/2003 van de Commissie van 27 augustus 2003 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van 18300 ton gerst uit de voorraad van het Finse interventiebureau

Publicatieblad Nr. L 217 van 29/08/2003 blz. 0026 - 0028


Verordening (EG) nr. 1515/2003 van de Commissie

van 27 augustus 2003

betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van 18300 ton gerst uit de voorraad van het Finse interventiebureau

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003(2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie van 28 juli 1993 tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van graan door de interventiebureaus(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1630/2000(4), is er met name op gericht de verkoop van graan uit de voorraden van de interventiebureaus te laten verlopen via openbare inschrijving en tegen zodanige prijzen dat verstoring van de markt wordt voorkomen.

(2) Finland beschikt nog over interventievoorraden gerst.

(3) Als gevolg van de zeer slechte weersomstandigheden in een groot deel van de Gemeenschap valt de graanproductie in het verkoopseizoen 2003/2004 veel lager uit dan verwacht. Deze situatie heeft op plaatselijk vlak tot hoge prijzen geleid en dat veroorzaakt bijzondere problemen voor de veehouderij en de diervoederindustrie, die moeite hebben om zich te bevoorraden tegen concurrentiële prijzen.

(4) Bijgevolg moeten de voorraden gerst die in het bezit zijn van het Finse interventiebureau en die bestemd waren voor uitvoer op grond van Verordening (EG) nr. 1500/2001(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1095/2003(6), beschikbaar worden gesteld voor de markt van de Gemeenschap, en moet die verordening worden ingetrokken.

(5) In verband met de situatie op de markt van de Gemeenschap moet de openbare inschrijving door de Commissie nauwkeurig worden beheerd; bovendien moet worden voorzien in een toewijzingscoëfficiënt voor de biedingen waarvan de prijs op het niveau ligt van de minimumverkoopprijs.

(6) Het is belangrijk dat in de mededeling van het Finse interventiebureau aan de Commissie de anonimiteit van de inschrijvers wordt bewaard.

(7) Met het oog op de modernisering van het beheer dient te worden bepaald dat de door de Commissie gevraagde gegevens worden verstrekt langs elektronische weg.

(8) Het Comité van beheer voor granen heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Het Finse interventiebureau gaat over tot de verkoop op de markt van de Gemeenschap, via een permanente openbare inschrijving, van 18300 ton gerst uit de eigen voorraden.

2. De gebieden waar de gerst is opgeslagen, zijn vermeld in bijlage I.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 2131/93 is van toepassing op de in artikel 1 bedoelde verkoop.

In afwijking evenwel van die verordening:

a) hebben de biedingen betrekking op de reële kwaliteit van de desbetreffende partij;

b) wordt de minimumverkoopprijs vastgesteld op een zodanig niveau dat de graanmarkt niet wordt verstoord.

Artikel 3

In afwijking van artikel 13, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2131/93 wordt de zekerheid voor de biedingen vastgesteld op 10 EUR per ton.

Artikel 4

1. Voor de eerste deelinschrijving verstrijkt de termijn voor de indiening van de biedingen op 18 september 2003 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2. Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze termijn telkens op donderdag om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

3. Voor de laatste deelinschrijving verstrijkt deze termijn op 18 december 2003 om 9.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De biedingen moeten worden ingediend bij het Finse interventiebureau: Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö PL 30 FIN - 00023 Valtioneuvosto Fax (358-9) 160 52 772, (358-9) 160 52 778.

Artikel 5

Het Finse interventiebureau stelt de Commissie uiterlijk twee uur na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de biedingen, in kennis van de ontvangen inschrijvingen. De inschrijvingen moeten zijn ingediend met inachtneming van het daarvoor vastgestelde tijdschema en op het elektronisch adres dat is vermeld in bijlage II.

Artikel 6

De Commissie stelt de minimumverkoopprijs vast of besluit geen gevolg te geven aan de ontvangen biedingen. Indien biedingen betrekking hebben op dezelfde partij of op een totale hoeveelheid die groter is dan de beschikbare hoeveelheid, kan voor elke partij afzonderlijk een minimumverkoopprijs worden vastgesteld.

Voor biedingen op het niveau van de minimumverkoopprijs kan tegelijkertijd met de vaststelling van de minimumverkoopprijs ook een coëfficiënt voor de toewijzing van de aangeboden hoeveelheden worden vastgesteld.

De Commissie neemt haar besluit volgens de in artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1766/92 bedoelde procedure.

Artikel 7

Verordening (EG) nr. 1500/2001 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 augustus 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 158 van 27.6.2003, blz. 1.

(3) PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76.

(4) PB L 187 van 26.7.2000, blz. 24.

(5) PB L 199 van 24.7.2001, blz. 3.

(6) PB L 157 van 26.6.2003, blz. 20.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>PIC FILE= "L_2003217NL.002803.TIF">