Home

Verordening (EG) nr. 1540/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wat betreft de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EG) 2571/97 wordt verkocht

Verordening (EG) nr. 1540/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wat betreft de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EG) 2571/97 wordt verkocht

Verordening (EG) nr. 1540/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wat betreft de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EG) 2571/97 wordt verkocht

Publicatieblad Nr. L 218 van 30/08/2003 blz. 0038 - 0038


Verordening (EG) nr. 1540/2003 van de Commissie

van 29 augustus 2003

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wat betreft de uiterste datum voor de inslag van de boter die op grond van Verordeningen (EEG) nr. 3143/85 en (EG) 2571/97 wordt verkocht

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie van 15 december 1997 betreffende de verkoop tegen verlaagde prijs van boter en de toekenning van steun voor room, boter en boterconcentraat bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 635/2000(4), moet de te koop aangeboden boter vóór een nader te bepalen datum zijn ingeslagen.

(2) Rekening houdend met de ontwikkeling van de botermarkt en met de beschikbare voorraden moet de datum die is vermeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1609/88 van de Commissie(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1679/2000(6), worden gewijzigd, ten aanzien van de in Verordening (EEG) nr. 2571/97 bedoelde boter.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1609/88 wordt de tweelde alinea vervangen door de volgende tekst:"De in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde boter moet vóór 1 oktober 2001 zijn ingeslagen."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 augustus 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3.

(4) PB L 76 van 25.3.2000, blz. 9.

(5) PB L 143 van 10.6.1988, blz. 23.

(6) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 30.