Home

Verordening (EG) nr. 1570/2003 van de Commissie van 5 september 2003 tot vaststelling van de hoeveelheden waarvoor in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2004 aanvragen voor invoercertificaten kunnen worden ingediend in het kader van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije

Verordening (EG) nr. 1570/2003 van de Commissie van 5 september 2003 tot vaststelling van de hoeveelheden waarvoor in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2004 aanvragen voor invoercertificaten kunnen worden ingediend in het kader van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije

Verordening (EG) nr. 1570/2003 van de Commissie van 5 september 2003 tot vaststelling van de hoeveelheden waarvoor in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2004 aanvragen voor invoercertificaten kunnen worden ingediend in het kader van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije

Publicatieblad Nr. L 224 van 06/09/2003 blz. 0015 - 0016


Verordening (EG) nr. 1570/2003 van de Commissie

van 5 september 2003

tot vaststelling van de hoeveelheden waarvoor in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2004 aanvragen voor invoercertificaten kunnen worden ingediend in het kader van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld voor Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1279/98 van de Commissie van 19 juni 1998 tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij de Besluiten 2003/286/EG, 2003/298/EG, 2003/299/EG, 2003/18/EG, 2003/263/EG en 2003/285/EG van de Raad zijn vastgesteld voor Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Slowakije, Roemenië, de Republiek Polen en de Republiek Hongarije(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1144/2003(2), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1307/2003 van de Commissie(3) zijn de voorwaarden vastgesteld waaronder de aanvragen voor invoercertificaten voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2003 kunnen worden ingewilligd.

(2) Wat betreft de hoeveelheden producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Polen en Hongarije (contingent nr. 09.4707) die in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2003 mogen worden ingevoerd onder speciale voorwaarden, zoals vastgesteld in artikel 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1279/98, zijn de beschikbare hoeveelheden volledig opgebruikt.

(3) De hoeveelheden producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië en Hongarije (contingent nr. 09.4774) die in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2003 mogen worden ingevoerd onder speciale voorwaarden, zoals vastgesteld in artikel 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1279/98 en waarvoor certificaten zijn aangevraagd, zijn kleiner dan de beschikbare hoeveelheden. Derhalve dienen, overeenkomstig de tweede alinea van vorengenoemd artikel, de voor deze periode resterende hoeveelheden voor elk van de vijf betrokken landen te worden opgeteld bij de voor de volgende periode beschikbare hoeveelheden.

(4) De hoeveelheden producten van de sector rundvlees van oorsprong uit Bulgarije, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Polen en Hongarije die in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2004 mogen worden ingevoerd onder speciale voorwaarden, moeten worden vastgesteld rekening houdend met de hoeveelheden die beschikbaar blijven uit hoofde van de afgelopen periode, overeenkomstig artikel 2, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1279/98,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden waarvoor in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2004 aanvragen voor invoercertificaten kunnen worden ingediend in het kader van de tariefcontingenten voor rundvlees die bij Verordening (EG) nr. 1279/98 zijn vastgesteld, zijn vermeld in de bijlage bij deze verordening, per land van oorsprong en per volgnummer van het contingent.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 6 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 september 2003.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 176 van 20.6.1998, blz. 12.

(2) PB L 160 van 28.6.2003, blz. 44.

(3) PB L 185 van 24.7.2003, blz. 16.

BIJLAGE

Voor de in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1279/98 bedoelde periode van 1 januari tot en met 30 juni 2004 beschikbare hoeveelheden

>RUIMTE VOOR DE TABEL>