Home

Verordening (EG) nr. 1591/2003 van de Commissie van 11 september 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de vijfde deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003

Verordening (EG) nr. 1591/2003 van de Commissie van 11 september 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de vijfde deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003

Verordening (EG) nr. 1591/2003 van de Commissie van 11 september 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de vijfde deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003

Publicatieblad Nr. L 228 van 12/09/2003 blz. 0008 - 0008


Verordening (EG) nr. 1591/2003 van de Commissie

van 11 september 2003

tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen van witte suiker voor de vijfde deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1290/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 680/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 27, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Krachtens Verordening (EG) nr. 1290/2003 van de Commissie van 18 juli 2003 inzake een permanente inschrijving voor het verkoopseizoen 2003/2004 voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker(3), worden deelinschrijvingen gehouden voor de uitvoer naar bepaalde derde landen van deze suiker.

(2) Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1290/2003 naar gelang van het geval, wordt een maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer vastgesteld voor de betrokken deelinschrijving, waarbij met name rekening wordt gehouden met de situatie en de te verwachten ontwikkeling van de suikermarkt in de Gemeenschap en daarbuiten.

(3) Na onderzoek van de offertes moeten de in artikel 1 bedoelde bepalingen worden vastgesteld voor de vijfde deelinschrijving.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de vijfde deelinschrijving voor witte suiker, gehouden krachtens Verordening (EG) nr. 1290/2003, wordt het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer naar bepaalde derde landen vastgesteld op 51,455 EUR/100 kg.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 september 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.

(3) PB L 181 van 19.7.2003, blz. 7.