Home

Verordening (EG) nr. 1621/2003 van de Commissie van 16 september 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2342/1999 en van Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad met betrekking tot de betaling van voorschotten in de rundvleessector en de betalingen in de sector schapen- en geitenvlees

Verordening (EG) nr. 1621/2003 van de Commissie van 16 september 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2342/1999 en van Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad met betrekking tot de betaling van voorschotten in de rundvleessector en de betalingen in de sector schapen- en geitenvlees

Verordening (EG) nr. 1621/2003 van de Commissie van 16 september 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2342/1999 en van Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad met betrekking tot de betaling van voorschotten in de rundvleessector en de betalingen in de sector schapen- en geitenvlees

Publicatieblad Nr. L 231 van 17/09/2003 blz. 0007 - 0008


Verordening (EG) nr. 1621/2003 van de Commissie

van 16 september 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 2342/1999 en van Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad met betrekking tot de betaling van voorschotten in de rundvleessector en de betalingen in de sector schapen- en geitenvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), en met name op artikel 4, lid 8, en artikel 6, lid 7,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2529/2001 van de Raad van 19 december 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schapen- en geitenvlees(3), en met name op artikel 26,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 41 van Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1473/2003(5), zijn bepaalde regels vastgesteld voor de betaling van voorschotten.

(2) In artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2529/2001 zijn bepaalde regels vastgesteld voor de betaling van de premies voor ooien en geiten.

(3) Om de veehouders die getroffen zijn door de uitzonderlijk ongunstige weersomstandigheden, namelijk een langdurige en intense droogte, in staat te stellen te voldoen aan de daaruit voortvloeiende extra financiële lasten, zijn enkele lidstaten bij Verordening (EG) nr. 1503/2003 van de Commissie(6) gemachtigd om vóór 16 oktober 2003 voorschotten op de speciale premie en de zoogkoeienpremie uit te keren, en de ooien- en geitenpremies te betalen.

(4) Sedert de vaststelling van die verordening is gebleken dat ook producenten in sommige delen van Spanje door de droogte worden getroffen. Spanje moet derhalve worden opgenomen in de lijst van lidstaten in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1503/2003.

(5) Met het oog op een gezond begrotingsbeheer moeten de betrokken lidstaten de Commissie uiterlijk op 1 oktober 2003 meedelen voor welk bedrag zij denken betalingen te hebben gedaan uiterlijk op 15 oktober 2003.

(6) Verordening (EG) nr. 1503/2003 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rundvlees en van het Comité van beheer voor schapen en geiten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1503/2003 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan artikel 1 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

"5. De betrokken lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 1 oktober 2003 mee voor welk bedrag zij denken betalingen als bedoeld in lid 1 te hebben gedaan uiterlijk op 15 oktober 2003.".

2. De bijlage wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 september 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 341 van 22.12.2001, blz. 3.

(4) PB L 281 van 4.11.1999, blz. 30.

(5) PB L 211 van 21.8.2003, blz. 12.

(6) PB L 216 van 28.8.2003, blz. 23.

BIJLAGE

"BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"