Home

Verordening (EG) nr. 1658/2003 van de Commissie van 19 september 2003 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

Verordening (EG) nr. 1658/2003 van de Commissie van 19 september 2003 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

Verordening (EG) nr. 1658/2003 van de Commissie van 19 september 2003 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

Publicatieblad Nr. L 234 van 20/09/2003 blz. 0008 - 0008


Verordening (EG) nr. 1658/2003 van de Commissie

van 19 september 2003

tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Commissie(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 359/2003(4), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2771/1999 is bepaald dat de Commissie de aankoop via openbare inschrijving in een lidstaat opent, respectievelijk schorst, zodra is geconstateerd dat de marktprijs daar gedurende twee opeenvolgende weken beneden, respectievelijk op of boven, 92 % van de interventieprijs ligt.

(2) De meest recente lijst van lidstaten waar de interventie wordt geschorst, is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1539/2003 van de Commissie(5). Deze lijst moet worden aangepast om rekening te houden met de nieuwe marktprijzen die door Zweden zijn meegedeeld op grond van artikel 8 van Verordening (EG) nr. 2771/1999. Duidelijkheidshalve moet de lijst worden vervangen en Verordening (EG) nr. 1539/2003 worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1255/1999 bedoelde aankopen van boter bij inschrijving worden in België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Luxemburg, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk geschorst.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1539/2003 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 20 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 september 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 333 van 24.12.1999, blz. 11.

(4) PB L 53 van 28.2.2003, blz. 17.

(5) PB L 218 van 30.8.2003, blz. 37.