Home

Verordening (EG) nr. 1660/2003 van de Commissie van 19 september 2003 houdende wijziging van het productdossier voor een benaming die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 (Ossau-Iraty)

Verordening (EG) nr. 1660/2003 van de Commissie van 19 september 2003 houdende wijziging van het productdossier voor een benaming die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 (Ossau-Iraty)

Verordening (EG) nr. 1660/2003 van de Commissie van 19 september 2003 houdende wijziging van het productdossier voor een benaming die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 (Ossau-Iraty)

Publicatieblad Nr. L 234 van 20/09/2003 blz. 0010 - 0011


Verordening (EG) nr. 1660/2003 van de Commissie

van 19 september 2003

houdende wijziging van het productdossier voor een benaming die is opgenomen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1107/96 (Ossau-Iraty)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 692/2003 van de Commissie(2) en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 hebben de Franse autoriteiten voor de benaming "Ossau-Iraty" die bij Verordening (EG) nr. 1107/96 van de Commissie van 12 juni 1996 betreffende de registratie van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in het kader van de procedure van artikel 17 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1571/2003(4), als beschermde oorsprongsbenaming is geregistreerd, een aanvraag ingediend tot wijziging van de werkwijze voor het verkrijgen van het product en van de nationale eisen.

(2) Na onderzoek van deze aanvraag tot wijzigingen is geconcludeerd dat de wijzigingen niet gering zijn.

(3) Op grond van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 en aangezien de wijzigingen niet gering zijn, is de procedure van artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

(4) Het gaat in dit geval om wijzigingen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2081/92. Na bekendmaking van de desbetreffende wijzigingen in het Publicatieblad van de Europese Unie(5) is bij de Commissie geen bezwaar aangetekend in de zin van artikel 7 van bovengenoemde verordening.

(5) De wijzigingen mogen derhalve worden geregistreerd en worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening opgenomen wijzigingen worden geregistreerd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 6, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 2081/92.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 september 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.

(2) PB L 99 van 17.4.2003, blz. 1.

(3) PB L 148 van 21.6.1996, blz. 1.

(4) PB L 224 van 6.9.2003, blz. 17.

(5) PB C 252 van 12.9.2001, blz. 16 (Ossau-Iraty).

BIJLAGE

FRANKRIJK

Ossau-Iraty

Werkwijze voor het verkrijgen van het product:

De toegestane schapenrassen worden nauwkeuriger bepaald: Baskisch-Béarnaise of Manech zwartkop of Manech roodkop (in plaats van: traditionele rassen).

Nationale eisen:

In plaats van: "Besluit van 29 december 1986"

Te lezen: "Besluit betreffende de gecontroleerde oorsprongsbenaming 'Ossau-Iraty'".