Home

Verordening (EG) nr. 1710/2003 van de Commissie van 26 september 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

Verordening (EG) nr. 1710/2003 van de Commissie van 26 september 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

Verordening (EG) nr. 1710/2003 van de Commissie van 26 september 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

Publicatieblad Nr. L 243 van 27/09/2003 blz. 0098 - 0098


Verordening (EG) nr. 1710/2003 van de Commissie

van 26 september 2003

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1623/2000 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de marktmechanismen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), en met name op artikel 33,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In titel III, hoofdstuk II, van Verordening (EG) nr. 1623/2000 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1411/2003(4), zijn bepalingen vastgesteld inzake de toepassing van de steunregeling voor de distillatie van wijn tot drinkalcohol.

(2) Bij de bepalingen van dit hoofdstuk zijn onder meer de periode gedurende welke de distillatie geopend is en de hoeveelheid wijn waarvoor opslagcontracten zijn gesloten, die kan worden gedistilleerd vóór de datum van de definitieve aanvaarding, vastgesteld. Uit de ervaring die het voorbije wijnoogstjaar is opgedaan is echter gebleken dat deze periode en deze hoeveelheid moeten worden gewijzigd.

(3) Bovendien is bij voornoemd hoofdstuk voorzien in de vaststelling van het percentage van zijn productie waarvoor een producent aan deze distillatie kan deelnemen. Dit percentage moet worden vastgesteld voor het wijnoogstjaar 2003/2004.

(4) Verordening (EG) nr. 1623/2000 moet derhalve worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 63 bis van Verordening (EG) nr. 1623/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1. lid 1 wordt vervangen door:

"1. Elk wijnoogstjaar wordt de in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 bedoelde distillatie van tafelwijn en wijn die tot tafelwijn kan worden verwerkt geopend voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december.";

2. in lid 2 wordt de eerste alinea vervangen door:"De hoeveelheid tafelwijn en wijn die tot tafelwijn kan worden verwerkt, waarvoor elke producent contracten mag sluiten, is beperkt tot een vast te stellen percentage van de productie die hij heeft opgegeven in een van de laatste drie wijnoogstjaren, het lopende wijnoogstjaar daaronder begrepen als de productie voor dat jaar reeds is opgegeven. De producent mag het voor de berekening van dat percentage als referentie gekozen productiejaar niet in een bepaald wijnoogstjaar wijzigen. Voor het wijnoogstjaar 2003/2004 is dat percentage vastgesteld op 25.";

3. lid 7 wordt vervangen door:

"7. In afwijking van het bepaalde in lid 5, kunnen de lidstaten vóór 25 januari contracten aanvaarden voor een hoeveelheid die niet groter is dan 40 % van de hoeveelheid die in deze contracten of aangiften is vermeld.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 oktober 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 26 september 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB L 194 van 31.7.2000, blz. 45.

(4) PB L 201 van 8.8.2003, blz. 12.