Home

Verordening (EG) nr. 1750/2003 van de Commissie van 2 oktober 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

Verordening (EG) nr. 1750/2003 van de Commissie van 2 oktober 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

Verordening (EG) nr. 1750/2003 van de Commissie van 2 oktober 2003 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

Publicatieblad Nr. L 251 van 03/10/2003 blz. 0005 - 0006


Verordening (EG) nr. 1750/2003 van de Commissie

van 2 oktober 2003

tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 680/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 27, lid 5, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De bij uitvoer van witte en ruwe suiker toe te passen restituties zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1684/2003 van de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1730/2003(4).

(2) De toepassing van de in Verordening (EG) nr. 1684/2003 neergelegde regels op de gegevens waarover de Commissie op het huidige tijdstip beschikt, geeft aanleiding tot wijziging van de op dit tijdstip geldende restituties bij uitvoer in de zin zoals vermeld in de bijlage bij deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De restituties bij uitvoer in onveranderde vorm van de in artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1260/2001 bedoelde producten, welke niet gedenatureerd zijn, die vastgesteld zijn in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1684/2003, worden gewijzigd overeenkomstig de bedragen aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 3 oktober 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 oktober 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.

(3) PB L 240 van 26.9.2003, blz. 5.

(4) PB L 249 van 1.10.2003, blz. 16.

BIJLAGE

RESTITUTIES BIJ UITVOER VAN WITTE EN RUWE SUIKER IN ONVERANDERDE VORM

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 van de Commissie (PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

S00: alle bestemmingen (derde landen, andere gebieden, bevoorrading en bestemmingen die worden gelijkgesteld met uitvoer uit de Gemeenschap), met uitzondering van Albanië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Servië en Montenegro, met inbegrip van Kosovo als omschreven bij Resolutie nr. 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999 en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, behalve voor de suiker die is verwerkt in de producten bedoeld in artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29).