Home

Verordening (EG) nr. 1833/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

Verordening (EG) nr. 1833/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

Verordening (EG) nr. 1833/2003 van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

Publicatieblad Nr. L 268 van 18/10/2003 blz. 0046 - 0047


Verordening (EG) nr. 1833/2003 van de Commissie

van 17 oktober 2003

tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1365/2000(2), en met name op artikel 13, lid 3, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In de zin van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 kan het verschil tussen de prijs van de producten, bedoeld in artikel 1, lid 1, van de genoemde verordening, op de wereldmarkt en in de Gemeenschap overbrugd worden door een restitutie bij de uitvoer.

(2) Voor de toepassing van deze regelen en criteria op de huidige marktsituatie in de sector varkensvlees wordt de restitutie als volgt vastgesteld.

(3) Het is dienstig voor de producten van GN-code 0210 19 81 de restitutie vast te stellen op een bedrag dat enerzijds rekening houdt met de kwaliteitskenmerken van de onder deze code vallende producten en anderzijds met de te verwachten ontwikkeling van de productiekosten op de wereldmarkt. Het is evenwel dienstig voor bepaalde specifiek Italiaanse producten van GN-code 0210 19 81 de handhaving van de deelname van de Gemeenschap in de internationale handel te verzekeren.

(4) Op grond van de mededingingsvoorwaarden in bepaalde derde landen, die traditioneel de belangrijkste invoerlanden zijn van de producten van de GN-codes 1601 00 en 1602, is het dienstig voor deze producten een bedrag vast te stellen dat rekening houdt met deze voorwaarden. Het is evenwel dienstig ervoor te zorgen dat de restitutie slechts wordt toegekend op het nettogewicht van eetbare stoffen, met uitzondering van het gewicht van beenderen, welke eventueel in deze bereidingen voorkomen.

(5) Krachtens artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 kunnen de situatie op de wereldmarkt of de specifieke eisen van bepaalde markten het noodzakelijk maken dat voor de producten als bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 naar gelang van hun bestemming een verschillend restitutiebedrag wordt vastgesteld.

(6) Bij de vaststelling van de restituties moet rekening worden gehouden met de wijzigingen in de restitutienomenclatuur die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 118/2003(4).

(7) Het is wenselijk de toekenning van de restituties te beperken tot de producten die binnen de Gemeenschap vrij in het verkeer kunnen worden gebracht. Derhalve dient te worden bepaald dat de producten, om voor een restitutie in aanmerking te kunnen komen, moeten zijn voorzien van het keurmerk zoals voorgeschreven bij respectievelijk Richtlijn 64/433/EEG van de Raad(5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/23/EG(6), Richtlijn 94/65/EG van de Raad(7) en Richtlijn 77/99/EEG van de Raad(8), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/76/EG(9).

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lijst van de producten waarvoor bij de uitvoer de restitutie wordt verleend als bedoeld in artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2759/75, alsmede de bedragen van deze restitutie, worden vastgesteld in de bijlage.

De producten moeten voldoen aan de respectieve voorschriften inzake het aanbrengen van het keurmerk zoals vastgesteld in:

- bijlage I, hoofdstuk XI, bij Richtlijn 64/433/EEG,

- bijlage I, hoofdstuk VI, bij Richtlijn 94/65/EG,

- bijlage B, hoofdstuk VI, bij Richtlijn 77/99/EEG.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 oktober 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1.

(2) PB L 156 van 29.6.2000, blz. 5.

(3) PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1.

(4) PB L 20 van 24.1.2003, blz. 3.

(5) PB 121 van 29.7.1964, blz. 2012/64.

(6) PB L 243 van 11.10.1995, blz. 7.

(7) PB L 368 van 31.12.1994, blz. 10.

(8) PB L 26 van 31.1.1977, blz. 85.

(9) PB L 10 van 16.1.1998, blz. 25.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector varkensvlees

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 27.3.2002, blz. 1), zoals gewijzigd.

De numerieke codes voor de bestemmingen zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1779/2002 van de Commissie (PB L 269 van 5.10.2002, blz. 6).

De andere bestemmingen worden als volgt vastgesteld:

P05 Alle bestemmingen met uitzondering van de Tsjechische Republiek, Slowakije, Hongarije, Polen, Bulgarije, Letland, Estland, Litouwen.