Home

Verordening (EG) nr. 1864/2003 van de Commissie van 23 oktober 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (druiven voor tafelgebruik)

Verordening (EG) nr. 1864/2003 van de Commissie van 23 oktober 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (druiven voor tafelgebruik)

Verordening (EG) nr. 1864/2003 van de Commissie van 23 oktober 2003 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (druiven voor tafelgebruik)

Publicatieblad Nr. L 273 van 24/10/2003 blz. 0008 - 0008


Verordening (EG) nr. 1864/2003 van de Commissie

van 23 oktober 2003

betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit (druiven voor tafelgebruik)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/2002(4), en met name op artikel 6, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Verordening (EG) nr. 1482/2003 van de Commissie(5) zijn de indicatieve hoeveelheden bepaald waarvoor uitvoercertificaten van het B-stelsel kunnen worden afgegeven.

(2) Volgens de informatie waarover de Commissie op dit ogenblik beschikt, zouden de voor de lopende uitvoerperiode vastgestelde indicatieve hoeveelheden voor druiven voor tafelgebruik binnenkort kunnen worden overschreden. Deze overschrijding zou nadelig zijn voor de goede werking van de uitvoerrestitutieregeling in de sector groenten en fruit.

(3) Om deze situatie te verhelpen, moeten de certificaataanvragen van het B-stelsel worden afgewezen voor na 23 oktober 2003 uitgevoerde druiven voor tafelgebruik, zulks tot het einde van de lopende uitvoerperiode,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De aanvragen voor uitvoercertificaten van het B-stelsel voor druiven voor tafelgebruik, die zijn ingediend op grond van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1482/2003 en waarvoor de aangifte ten uitvoer van de producten na 23 oktober en vóór 15 november 2003 is aanvaard, moeten worden afgewezen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 oktober 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2003.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 7 van 11.1.2003, blz. 64.

(3) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.

(4) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 69.

(5) PB L 212 van 22.8.2003, blz. 41.