Home

Verordening (EG) nr. 1868/2003 van de Commissie van 23 oktober 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003

Verordening (EG) nr. 1868/2003 van de Commissie van 23 oktober 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003

Verordening (EG) nr. 1868/2003 van de Commissie van 23 oktober 2003 betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003

Publicatieblad Nr. L 273 van 24/10/2003 blz. 0017 - 0017


Verordening (EG) nr. 1868/2003 van de Commissie

van 23 oktober 2003

betreffende de offertes voor de uitvoer van haver, die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1431/2003(4), en met name op artikel 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1814/2003 van de Commissie van 15 oktober 2003 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden voor het verkoopseizoen 2003/2004(5), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer uit Finland en Zweden van in die landen geproduceerde haver naar alle derde landen met uitzondering van Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije en Slovenië is opengesteld bij Verordening (EG) nr. 1814/2003.

(2) Overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1814/2003 kan de Commissie, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92, op grond van de meegedeelde offertes besluiten niet tot toewijzing over te gaan.

(3) Het is met name rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 genoemde criteria, niet wenselijk een maximumrestitutie vast te stellen.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt geen gevolg gegeven aan de offertes die in de periode van 19 tot en met 23 oktober 2003 zijn meegedeeld in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1814/2003 bedoelde inschrijving voor de restitutie bij uitvoer van haver.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 oktober 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 158 van 27.6.2003, blz. 1.

(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7.

(4) PB L 203 van 12.8.2003, blz. 16.

(5) PB L 265 van 16.10.2003, blz. 25.