Home

Verordening (EG) nr. 1878/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van gedopte langkorrelige B rijst naar Réunion

Verordening (EG) nr. 1878/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van gedopte langkorrelige B rijst naar Réunion

Verordening (EG) nr. 1878/2003 van de Commissie van 24 oktober 2003 houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van gedopte langkorrelige B rijst naar Réunion

Publicatieblad Nr. L 275 van 25/10/2003 blz. 0023 - 0024


Verordening (EG) nr. 1878/2003 van de Commissie

van 24 oktober 2003

houdende opening van een openbare inschrijving voor de vaststelling van de subsidie voor de verzending van gedopte langkorrelige B rijst naar Réunion

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 10, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 2692/89 van de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1453/1999(4), zijn uitvoeringsbepalingen vastgesteld inzake de verzending van rijst naar Réunion.

(2) Bij het onderzoek van de situatie inzake de voorziening van het eiland Réunion is gebleken dat er niet voldoende rijst beschikbaar is. Aangezien er op de markt van de Gemeenschap rijst beschikbaar is, moet het eiland Réunion de mogelijkheid worden geboden om zich op de markt van de Gemeenschap te bevoorraden. Gezien de bijzondere situatie op het eiland Réunion is het dienstig om de te verzenden hoeveelheden te beperken en derhalve het bedrag van de subsidie bij openbare inschrijving vast te stellen.

(3) Overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EG) nr. 2808/98 van de Commissie van 22 december 1998 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 816/2003(6), moeten de bedragen van offertes die worden ingediend in het kader van een inschrijving op grond van een besluit inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid, in euro worden uitgedrukt. In artikel 5, lid 1, van diezelfde verordening is bepaald dat het ontstaansfeit voor de wisselkoers in dat geval de uiterste datum voor de indiening van de offertes is. In de leden 3 en 4 van dat artikel zijn de voor de voorschotten en de zekerheden geldende ontstaansfeiten bepaald.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Er wordt een inschrijving gehouden voor de in artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 3072/95 bedoelde subsidie voor de verzending naar het eiland Réunion van gedopte langkorrelige B rijst van GN-code 1006 20 98.

2. De in lid 1 bedoelde inschrijving blijft open tot en met 17 juni 2004. Tijdens de geldigheidsduur worden periodieke inschrijvingen gehouden waarvoor de datum voor de indiening van offertes wordt vastgesteld in het bericht van inschrijving.

3. De inschrijving wordt gehouden overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2692/89 en overeenkomstig de volgende bepalingen.

Artikel 2

Een offerte is slechts ontvankelijk indien zij betrekking heeft op een te verzenden hoeveelheid van ten minste 50 ton en ten hoogste 3000 ton.

Artikel 3

De in artikel 7, lid 3, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2692/89 bedoelde zekerheid bedraagt 30 EUR per ton.

Artikel 4

De in het kader van deze inschrijving afgegeven documenten inzake de subsidie worden, voor de bepaling van de geldigheidsduur ervan, geacht te zijn afgegeven op de laatste dag van de termijn voor de indiening van de offertes.

Artikel 5

De ingediende offertes moeten uiterlijk anderhalf uur na het verstrijken van de in het bericht van inschrijving vastgestelde termijn voor de indiening van de offertes via de lidstaten aan de Commissie worden meegedeeld. Zij moeten volgens het in de bijlage opgenomen schema worden meegedeeld.

Indien geen offertes zijn ingediend, stellen de lidstaten de Commissie hiervan in kennis binnen dezelfde termijn als in de vorige alinea is vermeld.

Artikel 6

De tijdstippen die voor de indiening van offertes zijn vastgesteld, zijn uitgedrukt in Belgische tijd.

Artikel 7

1. Op grond van de ingediende offertes besluit de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95:

- een maximumsubsidie vast te stellen,

- dan wel geen gevolg te geven aan de inschrijving.

2. Als een maximumsubsidie wordt vastgesteld, wordt de opdracht toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten hoogste gelijk is aan de maximumsubsidie.

Artikel 8

De termijn voor de indiening van offertes voor de eerste periodieke inschrijving verstrijkt op 6 november 2003 om 10.00 uur.

De uiterste datum voor de indiening van offertes is 17 juni 2004.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 oktober 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 261 van 7.9.1989, blz. 8.

(4) PB L 167 van 2.7.1999, blz. 19.

(5) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 36.

(6) PB L 116 van 13.5.2003, blz. 12.

BIJLAGE

>PIC FILE= "L_2003275NL.002402.TIF">