Home

Verordening (EG) nr. 1935/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 571/97 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de interim-overeenkomst betreffende handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds

Verordening (EG) nr. 1935/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 571/97 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de interim-overeenkomst betreffende handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds

Verordening (EG) nr. 1935/2003 van de Commissie van 31 oktober 2003 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 571/97 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de interim-overeenkomst betreffende handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds

Publicatieblad Nr. L 285 van 01/11/2003 blz. 0020 - 0021


 

Verordening (EG) nr. 1935/2003 van de Commissie

van 31 oktober 2003

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 571/97 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de interim-overeenkomst betreffende handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 2003/452/EG van de Raad van 26 mei 2003 inzake de sluiting van een protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies(1), en met name op artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit 2003/452/EG is voorzien in nieuwe concessies voor de invoer van producten van de sector varkensvlees uit Slovenië, die van toepassing zijn met ingang van de datum van inwerkingtreding van het protocol. Met ingang van diezelfde datum wordt Verordening (EG) nr. 2475/2000 van de Raad van 7 november 2000 tot vaststelling van bepaalde concessies in de vorm van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde landbouwproducten en tot aanpassing, via een autonome overgangsmaatregel, van bepaalde landbouwconcessies die zijn opgenomen in de Europaovereenkomst met Slovenië(2) ingetrokken.

(2) De bijlage bij Verordening (EG) nr. 571/97 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1006/2001(4), moet derhalve worden gewijzigd.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 571/97 wordt vervangen door de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 november 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 152 van 20.6.2003, blz. 22.

(2) PB L 286 van 11.11.2000, blz. 15.

(3) PB L 85 van 27.3.1997, blz. 56.

(4) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 13.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

Verlagingen van het in het gemeenschappelijk douanetarief vastgestelde douanerecht

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"