Home

Verordening (EG) nr. 2058/2003 van de Commissie van 21 november 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003

Verordening (EG) nr. 2058/2003 van de Commissie van 21 november 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003

Verordening (EG) nr. 2058/2003 van de Commissie van 21 november 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003

Publicatieblad Nr. L 305 van 22/11/2003 blz. 0010 - 0010


Verordening (EG) nr. 2058/2003 van de Commissie

van 21 november 2003

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst bestemd voor bepaalde derde landen, die zijn ingediend in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1876/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1876/2003 van de Commissie(3) is een inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer van rijst opengesteld.

(2) Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 584/75 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1948/2002(5), kan de Commissie volgens de procedure van artikel 22 van Verordening (EG) nr. 3072/95 op grond van de ingediende offertes besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen. Bij deze vaststelling moet met name rekening worden gehouden met de in artikel 13 van Verordening (EG) nr. 3072/95 genoemde criteria. Er wordt toegewezen aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte ten hoogste gelijk is aan de maximumrestitutie bij uitvoer.

(3) De toepassing van bovenbedoelde criteria op de huidige marktsituatie voor de betrokken rijst leidt tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De maximumrestitutie bij uitvoer van halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst naar bepaalde derde landen in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1876/2003 bedoelde inschrijving wordt op grond van de van 17 tot en met 20 november 2003 ingediende offertes vastgesteld op 158,00 EUR/t.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 november 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 november 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 275 van 25.10.2003, blz. 17.

(4) PB L 61 van 7.3.1975, blz. 25.

(5) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 18.