Home

Verordening (EG) nr. 2167/2003 van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003

Verordening (EG) nr. 2167/2003 van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003

Verordening (EG) nr. 2167/2003 van de Commissie van 11 december 2003 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003

Publicatieblad Nr. L 325 van 12/12/2003 blz. 0030 - 0030


Verordening (EG) nr. 2167/2003 van de Commissie

van 11 december 2003

tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1104/2003(2),

Gelet op Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie van 29 juni 1995 tot vaststelling van enkele toepassingsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad voor wat de toekenning, in de graansector, van uitvoerrestituties en van bij verstoring van de graanmarkt te treffen maatregelen betreft(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1431/2003(4), en met name op artikel 4,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1814/2003 van de Commissie van 15 oktober 2003 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor granen in Finland en Zweden voor het verkoopseizoen 2003/2004(5), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er is een openbare inschrijving voor de vaststelling van de restitutie bij uitvoer uit Finland en Zweden van in die landen geproduceerde haver naar alle derde landen, met uitzondering van Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, de Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije en Slovenië, opengesteld bij Verordening (EG) nr. 1814/2003.

(2) In artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1814/2003 is bepaald dat de Commissie, op grond van de meegedeelde offertes, volgens de procedure van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 1766/92 kan besluiten een maximumrestitutie bij uitvoer vast te stellen, daarbij rekening houdend met de in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 1501/95 bedoelde criteria. In dat geval wordt gegund aan de inschrijver(s) wiens (wier) offerte niet hoger is dan de vastgestelde maximumrestitutie.

(3) De toepassing van de bovenbedoelde criteria op de huidige marktsituatie leidt voor de betrokken graansoort tot de vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer op het in artikel 1 vermelde bedrag.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de offertes die van 5 tot en met 11 december 2003 in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1814/2003 werden meegedeeld, wordt de maximumrestitutie bij uitvoer van haver vastgesteld op 18,97 EUR/t.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 12 december 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 december 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 158 van 27.6.2003, blz. 1.

(3) PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7.

(4) PB L 203 van 12.8.2003, blz. 16.

(5) PB L 265 van 16.10.2003, blz. 25.