Home

Verordening (EG) nr. 2206/2003 van de Commissie van 17 december 2003 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de invoering van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

Verordening (EG) nr. 2206/2003 van de Commissie van 17 december 2003 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de invoering van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

Verordening (EG) nr. 2206/2003 van de Commissie van 17 december 2003 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de invoering van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

Publicatieblad Nr. L 330 van 18/12/2003 blz. 0013 - 0014


Verordening (EG) nr. 2206/2003 van de Commissie

van 17 december 2003

tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de invoering van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" (Thüringer Leberwurst, Thüringer Rotwurst, Thüringer Rostbratwurst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003(2), en met name op artikel 6, lid 3 en lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 heeft Duitsland voor de benamingen "Thüringer Leberwurst", "Thüringer Rotwurst" en "Thüringer Rostbratwurst" een aanvraag tot registratie als beschermde geografische aanduiding bij de Commissie ingediend.

(2) Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 is vastgesteld dat de aanvraag aan alle daarin vastgelegde voorschriften voldoet, en in het bijzonder dat zij alle in artikel 4 van die verordening bedoelde gegevens bevat.

(3) Tegen de namen in de bijlage bij de onderhavige verordening is op grond van artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 bij de Commissie bezwaar aangetekend na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad overeenkomstig artikel 6, lid 2, van die verordening(3), maar dat bezwaar is later ingetrokken.

(4) De benamingen dienen derhalve te worden ingevoerd in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" en zo in de gehele Gemeenschap te worden beschermd als beschermde geografische aanduiding.

(5) De bijlage bij deze verordening is een aanvulling op de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 van de Commissie(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2054/2003(5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening vermelde benamingen worden toegevoegd aan de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 en worden als beschermde geografische aanduiding (BGA) ingevoerd in het in artikel 6, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2081/92 genoemde "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.

(2) PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1.

(3) PB C 114 van 15.5.2002, blz. 10 (Thüringer Leberwurst).

PB C 114 van 15.5.2002, blz. 12 (Thüringer Rotwurst).

PB C 114 van 15.5.2002, blz. 14 (Thüringer Rostbratwurst).

(4) PB L 327 van 18.12.1996, blz. 11.

(5) PB L 305 van 22.11.2003, blz. 5.

BIJLAGE

IN BIJLAGE I BIJ HET EG-VERDRAG GENOEMDE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

Producten op basis van vlees

DUITSLAND

Thüringer Leberwurst (BGA)

Thüringer Rotwurst (BGA)

Thüringer Rostbratwurst (BGA)