Home

Advies van de Commissie van 22 juni 2004 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-verdrag, betreffende de plannen voor de lozing van radioactieve afvalstoffen ten gevolge van de wijziging van de vergunningen voor de lozing van vloeibare radioactieve effluenten van de kerncentrale van Cattenom in Frankrijk

Advies van de Commissie van 22 juni 2004 overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-verdrag, betreffende de plannen voor de lozing van radioactieve afvalstoffen ten gevolge van de wijziging van de vergunningen voor de lozing van vloeibare radioactieve effluenten van de kerncentrale van Cattenom in Frankrijk

16.10.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 256/4


ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 2004

overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-verdrag, betreffende de plannen voor de lozing van radioactieve afvalstoffen ten gevolge van de wijziging van de vergunningen voor de lozing van vloeibare radioactieve effluenten van de kerncentrale van Cattenom in Frankrijk

(2004/C 256/04)

(Alleen de Franse tekst is authentiek)

Op 6 januari 2004 heeft de Europese Commissie, overeenkomstig artikel 37 van het Euratom-verdrag, van de Franse regering algemene gegevens ontvangen betreffende het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen ten gevolge van de wijziging van de vergunningen voor de lozing van vloeibare radioactieve effluenten van de kerncentrale van Cattenom in Frankrijk.

Op basis van deze gegevens en het memorandum dat op 5 april 2004 door de Permanente Vertegenwoordiger van Frankrijk tot de Commissie is gericht, en na raadpleging van de groep van deskundigen, brengt de Commissie het volgende advies uit:

a)

de afstand tussen de installatie en de meest nabije gemeente op het grondgebied van een andere lidstaat, namelijk Burmerange in het Groothertogdom Luxemburg, is 11 km, terwijl Perl in Duitsland op een afstand van 14 km ligt;

b)

de geplande wijziging zal resulteren in een algemene vermindering van de lozing van vloeibare en gasvormige effluenten, behalve voor tritium waarvoor een toename wordt voorzien;

c)

in normaal bedrijf veroorzaakt de geplande wijziging voor inwoners van andere lidstaten geen voor de volksgezondheid significante blootstelling aan straling;

d)

in het geval van een niet-geplande lozing van radioactieve effluenten ten gevolge van een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, resulteert de geplande wijziging niet in significante effecten voor de volksgezondheid in een andere lidstaat.

Concluderend is de Commissie van mening dat de uitvoering van het plan voor de lozing van radioactieve afvalstoffen, in welke vorm ook, ten gevolge van de wijziging van de vergunningen voor de lozing van vloeibare radioactieve effluenten van de kerncentrale van Cattenom in Frankrijk, zowel bij normale bedrijfsvoering als bij een ongeval van het type en de omvang als bedoeld in de algemene gegevens, geen radioactieve besmetting ten gevolge kan hebben die significant is voor de volksgezondheid en het water, de bodem of het luchtruim van een andere lidstaat.