Home

2004/62/EG,Euratom: Besluit van de Raad van 22 december 2003 houdende benoeming van een Fins lid van het Economisch en Sociaal Comité

2004/62/EG,Euratom: Besluit van de Raad van 22 december 2003 houdende benoeming van een Fins lid van het Economisch en Sociaal Comité

2004/62/EG,Euratom: Besluit van de Raad van 22 december 2003 houdende benoeming van een Fins lid van het Economisch en Sociaal Comité

Publicatieblad Nr. L 013 van 20/01/2004 blz. 0031 - 0031


Besluit van de Raad

van 22 december 2003

houdende benoeming van een Fins lid van het Economisch en Sociaal Comité

(2004/62/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 259,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 167,

Gelet op Besluit 2002/758/EG, Euratom van de Raad van 17 september 2002 tot benoeming van de leden van het Economisch en Sociaal Comité voor de periode van 21 september 2002 tot en met 20 september 2006(1),

Overwegende dat in genoemd Comité een vacature is ontstaan wegens het aftreden van de heer Martti REUNA, waarvan de Raad op 14 april 2003 in kennis is gesteld;

Gezien de voordracht van de Finse regering,

Na het advies van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te hebben ingewonnen,

BESLUIT:

Enig artikel

Mevrouw Leila KURKI wordt benoemd tot lid van het Economisch en Sociaal Comité, ter vervanging van de heer Martti REUNA, voor de verdere duur van diens ambtstermijn, dat wil zeggen tot en met 20 september 2006.

Gedaan te Brussel, 22 december 2003.

Voor de Raad

De voorzitter

A. Matteoli

(1) PB L 253 van 21.9.2002, blz. 9.