Home

2004/173/EG: Besluit van de Raad van 10 februari 2004 houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's

2004/173/EG: Besluit van de Raad van 10 februari 2004 houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's

2004/173/EG: Besluit van de Raad van 10 februari 2004 houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's

Publicatieblad Nr. L 055 van 24/02/2004 blz. 0054 - 0054


Besluit van de Raad

van 10 februari 2004

houdende benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's

(2004/173/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 263,

Gezien de voordracht van de Spaanse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Besluit 2002/60/EG(1) zijn de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's benoemd.

(2) In het Comité van de Regio's is een zetel van plaatsvervangend lid vrijgekomen door het aftreden van de heer Eduardo BANDRES MOLINE, waarvan de Raad op 23 januari 2004 in kennis is gesteld,

BESLUIT:

Enig artikel

De heer Alain CUENCA GARCIA, Director General de Asuntos Europeos y Acción Exterior - Diputación General de Aragón, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's ter vervanging van de heer Eduardo BANDRES MOLINO voor de verdere duur van de ambtstermijn, d.w.z. tot en met 25 januari 2006.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

C. McCreevy

(1) PB L 24 van 26.1.2002, blz. 38.