Home

2004/239/EG,Euratom: Besluit van de Raad en de Commissie van 23 februari 2004 inzake de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds

2004/239/EG,Euratom: Besluit van de Raad en de Commissie van 23 februari 2004 inzake de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds

2004/239/EG,Euratom: Besluit van de Raad en de Commissie van 23 februari 2004 inzake de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds

Publicatieblad Nr. L 084 van 20/03/2004 blz. 0001 - 0002


Besluit van de Raad en de Commissie

van 23 februari 2004

inzake de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds,

(2004/239/EG, Euratom)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 310 in samenhang met de laatste zin van artikel 300, lid 2, eerste alinea, en artikel 300, lid 3, tweede alinea(1),

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 101, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie(2),

Gezien de instemming van het Europees Parlement(3),

Gezien de goedkeuring van de Raad overeenkomstig artikel 101 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, is namens de Europese Gemeenschap op 9 april 2001 te Luxemburg ondertekend, onder voorbehoud van eventuele sluiting, overeenkomstig het besluit van de Raad van 4 april 2001.

(2) De in deze overeenkomst vervatte handelsbepalingen zijn van uitzonderlijke aard en verbonden met het in het kader van het stabilisatie- en associatieproces gevoerde beleid, en scheppen voor de Europese Unie geen precedenten ten aanzien van de handelspolitiek van de Gemeenschap in de betrekkingen met derde landen, andere dan die van de westelijk Balkan.

(3) De bepalingen van deze overeenkomst die binnen de toepassingssfeer van Deel III, Titel IV, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vallen, binden het Verenigd Koninkrijk en Ierland als afzonderlijke overeenkomstsluitende partijen, en niet als deel van de Europese Gemeenschap, totdat het Verenigd Koninkrijk of Ierland de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië ervan in kennis stelt dat het Verenigd Koninkrijk of Ierland is gebonden als deel van de Europese Gemeenschap overeenkomstig het Protocol betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland dat aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is gehecht. Hetzelfde geldt voor Denemarken, overeenkomstig het protocol betreffende de positie van Denemarken dat aan die verdragen is gehecht.

(4) Deze overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUITEN:

Artikel 1

De stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, de bijlagen en protocollen daarbij en de aan de slotakte gehechte verklaringen worden goedgekeurd namens de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie.

De in de eerste alinea bedoelde teksten zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

1. Het standpunt dat de Gemeenschap inneemt in de Stabilisatie- en Associatieraad en in het Stabilisatie- en Associatiecomité, wanneer dit laatste door de Stabilisatie- en Associatieraad is gemachtigd, wordt vastgesteld door de Raad op voorstel van de Commissie, of in voorkomend geval door de Commissie, in beide gevallen overeenkomstig de verdragsbepalingen dienaangaande.

2. Het voorzitterschap van de Stabilisatie- en Associatieraad wordt overeenkomstig artikel 109 van de stabilisatie- en associatieovereenkomst bekleed door de voorzitter van de Raad. Het voorzitterschap van het Stabilisatie- en Associatiecomité wordt bekleed door een vertegenwoordiger van de Commissie, overeenkomstig zijn reglement van orde.

3. Per geval wordt door de Raad, respectievelijk door de Commissie, besloten tot bekendmaking van de besluiten van de Stabilisatie- en Associatieraad en het Stabilisatie- en Associatiecomité in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn namens de Gemeenschap de akte van kennisgeving neder te leggen, bedoeld in artikel 127 van de overeenkomst. Deze akten van kennisgeving worden namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie neergelegd door de voorzitter van de Commissie.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

B. Cowen

Voor de Commissie

De voorzitter

Romano Prodi

(1) De Europese Gemeenschap heeft alle rechten en verplichtingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal overgenomen, aangezien deze op 23 juli 2002 is verstreken (PB L 194 van 23.7.2002, blz. 35).

(2) PB C 213 E van 31.7.2001, blz. 23.

(3) PB C 27 E van 31.1.2002, blz. 59.