Home

2004/315/EG: Beschikking van de Commissie van 26 maart 2004 houdende erkenning van het in lidstaten of gebieden van lidstaten ingevoerde systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 986)

2004/315/EG: Beschikking van de Commissie van 26 maart 2004 houdende erkenning van het in lidstaten of gebieden van lidstaten ingevoerde systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 986)

2004/315/EG: Beschikking van de Commissie van 26 maart 2004 houdende erkenning van het in lidstaten of gebieden van lidstaten ingevoerde systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 986)

Publicatieblad Nr. L 100 van 06/04/2004 blz. 0043 - 0044


Beschikking van de Commissie

van 26 maart 2004

houdende erkenning van het in lidstaten of gebieden van lidstaten ingevoerde systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG van de Raad

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 986)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/315/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens(1), en met name op artikel 14, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG moeten fok- en gebruiksrunderen individueel op tuberculose, brucellose en enzoötische leukose worden getest, tenzij de dieren afkomstig zijn uit een lidstaat die, of een deel van een lidstaat dat, officieel als vrij van de ziekte in kwestie is erkend of op het grondgebied van die lidstaat een erkend systeem van netwerken van toezicht is opgezet.

(2) Frankrijk is bij Beschikking 2003/467/EG van de Commissie(2) erkend als officieel vrij van rundertuberculose en enzoötische boviene leukose en 97,33 % van de rundveebeslagen was op 31 december 2002 vrij van runderbrucellose.

(3) Het in Frankrijk ingevoerde systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven is bij Beschikking 2002/907/EG van de Commissie(3) overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG voorlopig erkend. Die beschikking schrijft voor dat deze voorlopige erkenning uiterlijk op 30 april 2004 opnieuw moet worden bezien.

(4) Een audit door deskundigen van de Commissie en de door de bevoegde autoriteiten van Frankrijk voorgelegde documentatie staven de vooruitgang bij het volledig operationeel maken van het systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven in Frankrijk.

(5) Het in Frankrijk ingevoerde systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven moet daarom worden erkend.

(6) Het in België ingevoerde systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven is bij Beschikking 2002/544/EG van de Commissie(4) overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG erkend.

(7) Het is wenselijk in één beschikking alle lidstaten of gebieden daarvan op te nemen die een overeenkomstig Richtlijn 64/432/EEG erkend systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven hebben.

(8) De Beschikkingen 2002/544/EG en 2002/907/EG moeten worden ingetrokken en door deze beschikking worden vervangen.

(9) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De systemen van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven die overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 64/432/EEG zijn ingevoerd door de lidstaten of gebieden van lidstaten in de bijlage bij deze beschikking, worden erkend.

Artikel 2

De Beschikkingen 2002/544/EG en 2002/907/EG worden ingetrokken.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 21/2004 (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8).

(2) PB L 156 van 25.6.2003, blz. 77. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2004/230/EG (PB L 70 van 9.3.2004, blz. 41).

(3) PB L 313 van 16.11.2002, blz. 32. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2004/88/EG (PB L 24 van 29.1.2004, blz. 72).

(4) PB L 176 van 5.7.2002, blz. 46.

BIJLAGE

Lidstaten, of gebieden daarvan, met een systeem van netwerken van toezicht voor rundveebedrijven overeenkomstig artikel 14 van Richtlijn 64/432/EEG

>RUIMTE VOOR DE TABEL>