Home

2004/328/EG: Beschikking van de Commissie van 5 april 2004 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2003/634/EG houdende goedkeuring van programma's ter verkrijging van de status van erkend gebied of erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) bij vis (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1257)

2004/328/EG: Beschikking van de Commissie van 5 april 2004 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2003/634/EG houdende goedkeuring van programma's ter verkrijging van de status van erkend gebied of erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) bij vis (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1257)

2004/328/EG: Beschikking van de Commissie van 5 april 2004 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2003/634/EG houdende goedkeuring van programma's ter verkrijging van de status van erkend gebied of erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) bij vis (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1257)

Publicatieblad Nr. L 104 van 08/04/2004 blz. 0129 - 0132


Beschikking van de Commissie

van 5 april 2004

tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 2003/634/EG houdende goedkeuring van programma's ter verkrijging van de status van erkend gebied of erkend bedrijf in een niet-erkend gebied ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS) en infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) bij vis

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1257)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/328/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/67/EEG van de Raad van 28 januari 1991 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten(1), en met name op artikel 10, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 2003/634/EG van de Commissie(2) zijn door een aantal lidstaten ingediende programma's goedgekeurd op grond waarvan zij nadien de procedures kunnen inleiden om voor een gebied of voor een bedrijf in een niet-erkend gebied de status van erkend gebied of erkend bedrijf in een niet-erkend gebied te verkrijgen ten aanzien van virale hemorragische septikemie (VHS), van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) of van beide visziekten.

(2) Bij brief van 23 december 2003 heeft Italië om goedkeuring verzocht van het programma voor het gebied Valle del torrente Venina. De ingediende aanvraag blijkt te voldoen aan artikel 10 van Richtlijn 91/67/EEG en dient derhalve te worden goedgekeurd. Ten tijde van de aanvraag was de eerste bemonstering uitgevoerd in mei 2003. Het programma dient daarom minstens tot juni 2005 van kracht te blijven.

(3) Bij brief van 21 december 2003 heeft Italië om goedkeuring verzocht van het programma voor het bedrijf Bassan Antonio. De ingediende aanvraag blijkt te voldoen aan artikel 10 van Richtlijn 91/67/EEG en dient derhalve te worden goedgekeurd. Het gebied stond in 2002 niet onder toezicht. Het programma dient daarom tot eind 2004 van kracht te blijven met minimaal twee bemonsteringen per jaar.

(4) Het programma voor de autonome gemeenschap van La Rioja is beëindigd en het gebied is opgenomen in Beschikking 2002/308/EG van de Commissie(3).

(5) Beschikking 2003/634/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 2003/634/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Bijlage I wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze beschikking.

2. Bijlage II wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 april 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 46 van 19.2.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003 blz. 1).

(2) PB L 220 van 3.9.2003, blz. 8. Beschikking gewijzigd bij Beschikking 2003/904/EG (PB L 340 van 24.12.2003, blz. 69).

(3) PB L 106 van 23.4.2002, blz. 28. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/839/EG (PB L 319 van 4.12.2003, blz. 21).

BIJLAGE I

"BIJLAGE I

PROGRAMMA'S TER VERKRIJGING VAN DE STATUS VAN ERKEND GEBIED TEN AANZIEN VAN VHS, VAN IHN OF VAN BEIDE VISZIEKTEN

1. DENEMARKEN

DE OP 22 MEI 1995 DOOR DENEMARKEN INGEDIENDE PROGRAMMA'S VOOR:

- het stroomgebied van de FISKEBÆK Å;

- alle DELEN VAN JUTLAND ten zuiden en ten westen van de stroomgebieden van de Storå, Karup Å, Gudenå en Grejs Å;

- het gebied van de DEENSE EILANDEN.

2. DUITSLAND

HET OP 25 FEBRUARI 1999 DOOR DUITSLAND INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR:

- een gebied in het stroomgebied OBERN NAGOLD.

3. SPANJE

4. FRANKRIJK

5. ITALIË

5.1. HET OP 6 OKTOBER 2001 DOOR ITALIË INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR DE AUTONOME PROVINCIE BOLZANO, ZOALS GEWIJZIGD BIJ BRIEF VAN 27 MAART 2003

Provincie Bolzano

- Het gebied omvat alle stroomgebieden in de provincie Bolzano.

Het gebied omvat het noordelijke deel van het gebied Val dell'Adige, d.w.z. de stroomgebieden van de Adige van de bronnen in de provincie Bolzano tot de grens met de provincie Trento.

(NB:

Het zuidelijk deel van het gebied Val dell'Adige valt onder het goedgekeurde programma voor de autonome provincie Trento. Het noordelijke en zuidelijke deel van dit gebied moeten worden aangemerkt als één epizoötiologische eenheid.)

5.2. DE OP 23 DECEMBER 1996 EN 14 JULI 1997 DOOR ITALIË INGEDIENDE PROGRAMMA'S VOOR DE VOLGENDE GEBIEDEN IN DE AUTONOME PROVINCIE TRENTO

Val di Sole e di Non

- Het stroomgebied van de bron van de Noce tot de dam van S. Giustina.

Val dell'Adige - zuidelijk gedeelte

- De stroomgebieden van de Adige en de bronnen daarvan die gelegen zijn in de autonome provincie Trento, vanaf de grens met de provincie Bolzano tot de dam van Ala (waterkrachtcentrale).

(NB:

Het stroomgebied van de bovenloop in het gebied Val dell'Adige valt onder het goedgekeurde programma voor de provincie Bolzano. Het noordelijke en zuidelijke deel van dit gebied moet worden aangemerkt als één enkele epizoötiologische eenheid.)

Torrente Arnò

- Het stroomgebied van de bron van de Arnò tot de dammen op de benedenstroom, voordat de Arnò uitmondt in de Sarca.

Val Banale

- Het stroomgebied van het bekken van de Ambies tot de dam van een waterkrachtcentrale.

Varone

- Het stroomgebied van de bron van de Magnone tot de waterval.

Alto e Basso Chiese

- Het stroomgebied van de Chiese van de bron tot de dam van Condino, met uitzondering van de bekkens van de Adaná en de Palvico.

Torrente Palvico

- Het stroomgebied van het bekken van de Palvico tot de dam van stenen en beton.

5.3. HET OP 21 FEBRUARI 2001 DOOR ITALIË INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR HET VOLGENDE GEBIED IN DE REGIO VENETO:

Torrente Astico

- Het stroomgebied van de Astico van de bron (in de autonome provincie Trento en in de provincie Vicenza, in de regio Veneto) tot de dam nabij de Pedescala-brug in de provincie Vicenza.

De benedenloop van de Astico, tussen de dam nabij de Pedescala-brug en de Pria-Magliodam, wordt aangemerkt als een bufferzone.

5.4. HET OP 20 FEBRUARI 2002 DOOR ITALIË INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR HET VOLGENDE GEBIED IN DE REGIO UMBRIË:

Fosso de Monterivoso: Het stroomgebied van de Monterivoso, van de bron tot aan de niet te overschrijden barrières in de omgeving van Ferentillo.

5.5. HET OP 1 FEBRUARI 2002 DOOR ITALIË INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR HET VOLGENDE GEBIED IN DE REGIO LOMBARDIJE:

Val Brembana: Het stroomgebied van de Brembo van de bron tot aan de niet te overschrijden barrière in de gemeente Ponte S. Pietro.

5.6. HET OP 23 DECEMBER DOOR ITALIË INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR HET VOLGENDE GEBIED IN DE REGIO LOMBARDIJE:

Valle de Torrente Venina: Het stroomgebied van de Venina van de bronnen tot de volgende grenzen:

- in het westen: het dal van de Livrio;

- in het zuiden: de Orobie-Alpen tussen de Publino-pas en de Pizzo Redorta;

- in het oosten: de dalen van de Armisa en Armisola.

6. FINLAND

6.1. HET OP 29 MEI 1995 DOOR FINLAND INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR:

- alle continentale gebieden en alle kustgebieden van Finland, uitgezonderd:

- de provincie Åland;

- het aan beperkingen onderworpen gebied rond Pyhtää;

- het aan beperkingen onderworpen gebied dat de gemeenten Uusikaupunki, Pyhäranta en Rauma omvat.

6.2. HET OP 29 MEI 1995 DOOR FINLAND INGEDIENDE PROGRAMMA, INCLUSIEF SPECIFIEKE UITROEIINGSMAATREGELEN, ZOALS GEWIJZIGD BIJ BRIEVEN VAN 27 MAART 2002, 4 JUNI 2002, 12 MAART 2003, 12 JUNI 2003 EN 20 OKTOBER 2003, VOOR:

- de hele provincie Åland;

- het aan beperkingen onderworpen gebied rond Pyhtää;

- het aan beperkingen onderworpen gebied dat de gemeenten Uusikaupunki, Pyhäranta en Rauma omvat."

BIJLAGE II

"BIJLAGE II

PROGRAMMA'S TER VERKRIJGING VAN DE STATUS VAN ERKEND BEDRIJF IN EEN NIET-ERKEND GEBIED TEN AANZIEN VAN VHS, VAN IHN OF VAN BEIDE VISZIEKTEN

1. ITALIË

1.1. HET OP 2 MEI 2000 DOOR ITALIË INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR DE REGIO FRIULI-VENEZIA GIULIA, PROVINCIE UDINE

Bedrijven in het afwateringsbekken van de Tagliamento

- Azienda Vidotti Giulio snc, Sutrio.

1.2. HET OP 5 APRIL 2002 DOOR ITALIË INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR DE REGIO VENETO:

Bedrijven in het afwateringsbekken van de Sile

- Azienda Troticoltura S Cristina, Via Chiesa Vecchia 14 - Loc. S. Cristina di Quinto.

1.3. HET OP 21 DECEMBER 2003 DOOR ITALIË INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR DE REGIO VENETO:

Het bedrijf

- Azienda agricola Bassan Antonio.

1.4. HET OP 5 SEPTEMBER 2002 DOOR ITALIË INGEDIENDE PROGRAMMA VOOR DE REGIO PIEMONTE

Het bedrijf

- Incubatoio ittico di valle - Loc Cascina Prelle - Traversella (TO)".