Home

2004/357/EG: Beschikking van de Commissie van 7 april 2004 tot wijziging van Beschikking 1999/217/EG wat het repertorium van aromastoffen betreft (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1273)

2004/357/EG: Beschikking van de Commissie van 7 april 2004 tot wijziging van Beschikking 1999/217/EG wat het repertorium van aromastoffen betreft (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1273)

2004/357/EG: Beschikking van de Commissie van 7 april 2004 tot wijziging van Beschikking 1999/217/EG wat het repertorium van aromastoffen betreft (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1273)

Publicatieblad Nr. L 113 van 20/04/2004 blz. 0028 - 0036


Beschikking van de Commissie

van 7 april 2004

tot wijziging van Beschikking 1999/217/EG wat het repertorium van aromastoffen betreft

(kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1273)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/357/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad van 28 oktober 1996 tot vaststelling van een communautaire procedure voor in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003(2), en met name op artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 2232/96 bevat de communautaire procedure voor het vaststellen van voorschriften betreffende in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken aromastoffen. Volgens die verordening wordt er een repertorium van aromastoffen (hierna "het repertorium" genoemd) samengesteld nadat de lidstaten een lijst hebben verstrekt van de aromastoffen die mogen worden gebruikt in of op levensmiddelen die op hun grondgebied in de handel worden gebracht en die lijst door de Commissie is bestudeerd.

(2) Bovendien voorziet Verordening (EG) nr. 2232/96 in een programma ter beoordeling van de aromastoffen in het repertorium (hierna "het beoordelingsprogramma" genoemd) om na te gaan of die stoffen voldoen aan de algemene criteria voor het gebruik ervan die in de bijlage bij die verordening vermeld staan. Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2232/96 moeten de personen die verantwoordelijk zijn voor het in de handel brengen van de aromastoffen, de Commissie de voor de beoordeling noodzakelijke gegevens toezenden. Voorts bepaalt die verordening dat na beëindiging van het beoordelingsprogramma de lijst van aromastoffen wordt vastgesteld waarvan het gebruik met uitsluiting van enige andere aromastof wordt toegestaan.

(3) Ingevolge Verordening (EG) nr. 2232/96 is bij Beschikking 1999/217/EG van de Commissie van 23 februari 1999 tot vaststelling van een repertorium van in levensmiddelen gebruikte aromastoffen, dat is samengesteld in toepassing van Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2002/113/EG(4), een repertorium van in of op levensmiddelen gebruikte aromastoffen vastgesteld.

(4) Krachtens Verordening (EG) nr. 1565/2000 van de Commissie van 18 juli 2000 tot vaststelling van de maatregelen die vereist zijn voor de vaststelling van een beoordelingsprogramma in toepassing van Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad(5) moet de persoon die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van bepaalde in het repertorium opgenomen stoffen een aantal gegevens verstrekken met het oog op de beoordeling van de desbetreffende stof.

(5) Verordening (EG) nr. 622/2002 van de Commissie van 11 april 2002 tot vaststelling van termijnen voor het indienen van informatie voor de beoordeling van in levensmiddelen gebruikte chemisch gedefinieerde aromastoffen(6) bepaalt binnen welke termijnen de gegevens voor de beoordeling van aromastoffen krachtens Verordening (EG) nr. 1565/2000 moeten worden ingediend. Voor een aantal stoffen waarvoor 31 december 2002 als termijn was vastgesteld, is echter geen informatie ingediend en is de Commissie niet in kennis gesteld van enig voornemen om alsnog informatie in te dienen. Er kan dus niet worden nagegaan of die stoffen voldoen aan de algemene criteria voor het gebruik van aromastoffen van Verordening (EG) nr. 2232/96 voordat het beoordelingsprogramma is afgerond. Die stoffen moeten dus uit het repertorium worden geschrapt.

(6) Bestudering van de aromastoffen in het repertorium heeft een aantal inconsistenties aan het licht gebracht in de namen van enkele stoffen (FL-nr. 06.100, en FL-nr. 06.131) en in de vermelde nummers (FL-nr. 02.027, FL-nr. 07.033, FL-nr. 07.153 en FL-nr. 09.578). Bovendien bleek een aantal stoffen onder verschillende namen in het repertorium te staan (FL-nr. 02.228 en FL-nr. 02.027, FL-nr. 07.221 en FL-nr. 07.033). Die inconsistenties moeten rechtgezet worden.

(7) De bestudering door de Commissie heeft ook uitgewezen dat van de verschillende vormen van kinine alleen kininehydrochloride (FL-nr. 14.011), kininemonohydrochloridedihydraat (FL-nr. 14.155) en kininesulfaat (FL-nr. 14.152) als aromastof worden gebruikt. De andere vormen van kinine (FL-nr. 14.146 en FL-nr. 14.154) moeten dus uit het repertorium worden geschrapt.

(8) Het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding heeft in zijn advies van 26 februari 2002 geconcludeerd dat N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-8-methylnon-6-eenamide (capsaïcine, FL-nr. 16.014) genotoxisch is. Capsaïcine is van nature aanwezig in Capsicum-soorten (bv. Spaanse peper, cayennepeper, rode paprika). Een hoge consumptie van Spaanse peper blijkt een risicofactor voor kanker te zijn. Hoewel de maximale dagelijkse inname in de Europese Unie veel lager ligt dan de inname waarbij kanker zou kunnen ontstaan, moet de toevoeging van capsaïcine als zodanig aan levensmiddelen worden vermeden aangezien die stof niet voldoet aan de algemene criteria voor het gebruik van aromastoffen in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2232/96. Die stof moet dan ook uit het repertorium worden geschrapt.

(9) Voor twee stoffen in het repertorium (CN060 en CN061) heeft de kennisgevende lidstaat de kennisgeving ingetrokken. Die stoffen moeten dus uit het repertorium worden geschrapt.

(10) Het is niet passend de vertrouwelijke code van stoffen aan te houden, waarvan anders met hun volledige naam kennisgeving is gedaan en die in de handel waren op het ogenblik dat het repertorium werd opgesteld.

(11) De industrie heeft inmiddels gegevens verstrekt over bepaalde stoffen waarbij in de kolom "Opmerkingen" in deel A van de bijlage bij Beschikking 1999/217/EG het cijfer 4 was vermeld en waarvoor krachtens die beschikking nadere informatie moest worden verstrekt. Met name zijn gegevens verstrekt waaruit blijkt dat het aromastoffen zijn. De verwijzing naar opmerking 4 in de bijlage moet voor die stoffen dan ook worden geschrapt.

(12) Het is passend een correctie in het repertorium aan te brengen door het geven van een FLAVIS-nummer aan sommige stoffen die in de handel waren op het ogenblik dat het repertorium werd opgesteld om ervoor te zorgen dat zij correct in het beoordelingsprogramma worden opgenomen.

(13) De lidstaten hebben kennisgeving gedaan van nieuwe stoffen die in het beoordelingsprogramma moeten worden opgenomen en die moeten dus ook in het repertorium worden opgenomen.

(14) Voor een aantal stoffen waarvan pas onlangs kennisgeving is gedaan, heeft de kennisgevende lidstaat, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2232/96 en Aanbeveling 98/282/EG van de Commissie van 21 april 1998 betreffende de wijze waarop de lidstaten alsmede de landen die partij zijn de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte de intellectuele eigendom moeten beschermen bij de ontwikkeling en de productie van de aromastoffen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2232/96 van het Europees Parlement en de Raad(7), verzocht die stoffen zodanig aan te duiden dat het intellectuele eigendomsrecht van de aromastofproducent wordt beschermd. Die stoffen moeten dus in deel B van de bijlage bij Beschikking 1999/217/EG worden opgenomen.

(15) Beschikking 1999/217/EG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(16) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 1999/217/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 april 2004.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 299 van 23.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1.

(3) PB L 84 van 27.3.1999, blz. 1.

(4) PB L 49 van 20.2.2002, blz. 1.

(5) PB L 180 van 19.7.2000, blz. 8.

(6) PB L 95 van 12.4.2002, blz. 10.

(7) PB L 127 van 29.4.1998, blz. 32.

BIJLAGE

De bijlage bij Beschikking 1999/217/EG wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan de lijst in de derde alinea van de inleiding van de bijlage vóór deel A wordt het volgende punt toegevoegd:

"6. Stof die niet in of op levensmiddelen mag worden gebruikt, tenzij wettelijk in de handel gebracht in de betrokken lidstaat of lidstaten."

2. Deel A wordt als volgt gewijzigd:

a) de vermeldingen voor de stoffen met de onder i) tot en met vi) aangegeven FL-nummers worden als volgt gewijzigd:

i) voor FL-nr. 02.027 wordt het nummer "141-25-3" in de kolom "CAS" vervangen door "6812-78-8" en het nummer "205-473-9" in de kolom "Einecs" door "229-887-4";

ii) voor FL-nr. 06.100 wordt de vermelding "aceetaldehyddipentylacetaal" in de kolom "Naam" vervangen door "1,1-dipentyloxyethaan";

iii) voor FL-nr. 06.131 wordt de vermelding "Ethoxy-3-methyl-1-isopentyloxybutane" in de kolom "Naam" vervangen door "1-ethoxy-1-(3-methylbutoxy)-3-methylbutaan";

iv) voor FL-nr. 07.033 wordt het nummer "95-41-0" in de kolom "CAS" vervangen door "11050-62-7";

v) voor FL-nr. 07.153 wordt het nummer "1803-39-0" in de kolom "CAS" vervangen door "20489-53-6";

vi) voor FL-nr. 09.578 wordt het nummer "19089-92-0" in de kolom "CAS" vervangen door "1617-25-0";

vii) voor FL-nr. 12.201 wordt het nummer "57074-34-7" in de kolom "CAS" vervangen door "94293-57-9";

b) de rijen in de tabel voor de stoffen met de volgende FL-nummers worden geschrapt:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

c) voor de stoffen met de volgende FL-nummers wordt het cijfer "4" in de kolom "Opmerkingen" geschrapt:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

d) de volgende rijen worden in de tabel ingevoegd:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

3. De tabel van deel B wordt vervangen door:

"Aromastoffen waarvan kennisgeving is gedaan overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2232/96 en waarvoor bescherming van de intellectuele eigendom van de producent is aangevraagd

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"