Home

Rectificatie van Beschikking 2004/408/EG van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG wat betreft wijzigingen van en verdere toevoegingen aan de lijst van grensinspectieposten (Publicatieblad van de Europese Unie L 151 van 30 april 2004, bladzijde 21)

Rectificatie van Beschikking 2004/408/EG van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG wat betreft wijzigingen van en verdere toevoegingen aan de lijst van grensinspectieposten (Publicatieblad van de Europese Unie L 151 van 30 april 2004, bladzijde 21)

Rectificatie van Beschikking 2004/408/EG van de Commissie van 26 april 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG wat betreft wijzigingen van en verdere toevoegingen aan de lijst van grensinspectieposten (Publicatieblad van de Europese Unie L 151 van 30 april 2004 , bladzijde 21)

Beschikking 2004/408/EG moet als volgt worden gelezen:

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 april 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 2001/881/EG en 2002/459/EG wat betreft wijzigingen van en verdere toevoegingen aan de lijst van grensinspectieposten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1518) (Voor de EER relevante tekst) (2004/408/EU)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(1), en met name op artikel 6, lid 2,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG(2), en met name op artikel 6, lid 4,

(1) De bij Beschikking 2001/881/EG van de Commissie(3) vastgestelde lijst van de grensinspectieposten voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, waarin voor elke grensinspectiepost ook het nummer van de Animo-eenheid is vermeld, moet worden bijgewerkt in verband met de ontwikkelingen in bepaalde lidstaten en de inspecties van het Voedsel- en Veterinair Bureau.

(2) Zodra de voltooiing van de inrichtingen in Luik (België) en Århus (Denemarken) bevestigd wordt, moeten extra categorieën aan de rubrieken voor deze grensinspectieposten worden toegevoegd.

(3) Na een bevredigende communautaire inspectie moet een extra grensinspectiepost in Norrköping (Zweden) aan de lijst worden toegevoegd.

(4) Op verzoek van sommige lidstaten dienen een aantal andere inspectiecentra of grensinspectieposten van de lijst geschrapt te worden.

(5) Daarnaast moeten een aantal door de lidstaten verlangde wijzigingen van gegevens in de lijst worden aangebracht met betrekking tot categorieën en inspectiecentra voor verscheidene andere grensinspectieposten die reeds zijn goedgekeurd.

(6) De lijst van Animo-eenheden in Beschikking 2002/459/EG van de Commissie(4), waarin voor elke grensinspectiepost in de Gemeenschap het nummer van de Animo-eenheid is opgenomen, moet derhalve worden bijgewerkt in verband met de terzake relevante wijzigingen en om er voor te zorgen dat de lijst identiek is aan die van Beschikking 2001/881/EG.

(7) De wijzigingen betreffende Piraeus (Griekenland) en Karlskrona, Karlshamn en Ystad in Zweden vloeien voort uit het uitbreidingsproces en dienen daarom pas bij de toetreding in werking te treden.

(8) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In de bijlage bij Beschikking 2001/881/EG worden de gegevens voor de lidstaten België, Denemarken, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk door de overeenkomstige gegevens in bijlage I bij deze beschikking vervangen.

Artikel 2

De bijlage bij Beschikking 2002/459/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze beschikking.

Artikel 3

De wijzigingen in verband met het opnemen in de lijst van Piraeus (Griekenland) en het afvoeren van de lijst van Karlskrona, Karlshamn en Ystad (Zweden) zijn met ingang van 1 mei 2004 van toepassing.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 april 2004 .

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(2) PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG (PB L 162 van 1.7.1996, blz. 1).

(3) PB L 326 van 11.12.2001, blz. 44. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/831/EG (PB L 313 van 28.11.2003, blz. 61).

(4) PB L 159 van 17.6.2002, blz. 27. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2003/831/EG.

BIJLAGE I

ANEXO - ALLEGATO - BILAG - ????????? - ANHANG - ANEXO - BIJLAGE - LIITE - ANNEX - BILAGA - ANNEXE

LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS - LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTOLSTEDER - VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTRO LLSTELLEN - ????????? ??? ??????????? ?????????? ??????? ??????????? - LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS - LISTES DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS - ELENCO DEI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI - LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS - LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS - LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA - FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1 = Nombre - Navn - Name - ???????? - Name - Nom - Nome - Naam - Nome - Nimi - Namn2 = Código Animo - Animo-Kode - Animo-Code - ??????? Animo - Animo Code - Code Animo - Codice Animo - Animo-code - Código Animo - Animo-koodi - Animo-Kod3 = Tipo - Type - Art - ???? - Type - Type - Tipo - Type - Tipo - Tyyppi - Typ

A = Aeropuerto - Lufthavn - Flughafen - ?????????? - Airport - Aéroport - Aeroporto - Luchthaven - Aeroporto - Lentokenttä - FlygplatsF = Ferrocarril - Jernbane - Schiene - ???????????? - Raila - Rail - Ferrovia - Spoorweg - Caminho-de-ferro - Rautatie - JärnvägP = Puerto - Havn - Hafen - ??????? - Port - Port - Porto - Zeehaven - Porto - Satama - HamnR = Carretera - Landevej - Straße - ???? - Road - Route - Strada - Weg - Estrada - Maantie - Väg4 = Centro de inspección - Inspektionscenter - Kontrollzentrum - ?????o ??????? - Inspection centre - Centre d'inspection - Centro d'ispezione - Inspectiecentrum - Centro de inspecção - Tarkastuskeskus - Kontrollcentrum5 = Productos - Produkter - Erzeugnisse - ???????? - Products - Produits - Prodotti - Producten - Produtos - Tuotteet - Produkter

HC = Todos los productos destinados al consumo humano - Alle produkter til konsum - Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse - ??? ?? ???????? ??? ????????? ?????????? - All Products for Human Consumption - Tous produits de consommation humaine - Prodotti per il consumo umano - Producten voor menselijke consumptie - Todos os produtos para consumo humano - Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet - Produkter avsedda för konsumtionNHC = Otros productos - Andre produkter - Andere Erzeugnisse - ????? ???????? - Other Products - Autres produits - Altri prodotti - Andere producten - Outros produtos - Muut tuotteet - Andra produkterNT = Sin requisitos de temperatura - Ingen temperaturkrav - Ohne Temperaturanforderungen - ??? ?????????? ?????? ??????????? - No temperature requirements - Sans conditions de température - Che non richiedono temperature specifiche - Geen temperaturen vereist - Sem exigências quanto à temperatura - Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia - Inga krav på temperaturT = Productos congelados/refrigerados - Frosne/kølede produkter - Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse - ???????? ???????????/??????????? ?? ???? ???? - Frozen/Chilled products - Produits congelés/réfrigérés - Prodotti congelati/refrigerati - Bevroren/gekoelde producten - Produtos congelados/refrigerados - Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet - Frysta/kylda produkterT(FR) = Productos congelados - Frosne produkter - Gefrorene Erzeugnisse - ???????? ??????????? - Frozen products - Produits congelés - Prodotti congelati - Bevroren producten - Produtos congelados - Pakastetut tuotteet - Frysta produkterT(CH) = Productos refrigerados - Kølede produkter - Gekühlte Erzeugnisse - ??????????? ?? ???? ???? - Chilled products - Produits réfrigérés - Prodotti refrigerati - Gekoelde producten - Produtos refrigerados - Jäähdytetyt tuotteet - Kylda produkter6 = Animales vivos - Levende dyr - Lebende Tiere - ??????? ??? - Live animals - Animaux vivants - Animali vivi - Levende dieren - Animais vivos - Elävät eläimet - Levande djur

U = Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvages - Hovdyr: Kvæg, svin, får, geder og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen - Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde - ????????: ???????, ??????, ???????, ?????, ????? ??? ?????????? ??????? - Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds - Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages - Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici - Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen - Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens - Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, vuohet, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet - Hovdjur:nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjurE = Équidos registrados definidos en la directiva 90/426/CEE del Consejo - Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF - Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt - ????????????? ???????? ???? ???????? ???? ?????? 90/426/??? ??? ?????????? - Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC - Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE - Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio - Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad - Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho - Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY - Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEGO = Otros animales (incluidos los de zoológico) - Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) - Andere Tiere (einschließlich Zootiere) - ????? ??? (??????????????????? ??? ???? ??? ?????????? ?????) - Other animals (including zoo animals) - Autres animaux (y compris animaux de zoos) - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) - Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) - Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) - Muut eläimet(myös eläintarhoissa olevat eläimet) - Andra djur (även djur från djurparker) 5-6 = Menciones especiales - Særlige betingelser - Spezielle Bemerkungen - ??????? ???????????? - Special remarks - Mentions spéciales - Note particolari - Bijzondere opmerkingen - Menções especiais - Erityismainintoja - Anmärkningar

* = Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) - Ophævet indtil videre iht. artikel 6 i direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6 - Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt - ???? ????????? ??????? ?? ?? ????? 6 ??? ??????? 97/78/?? ????? ???????? ???? ??????????? ???? ?????? 1, 4, 5 ??? 6 - Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 - Suspendu jusqu'à nouvel ordre sur la base de l'article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 - Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 - Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 - Suspensas, com base no artigo 6° da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 - Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään - Upphävd tills vidare på grundval av artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6(1) = De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del apartado 3 del artículo 19 de la Directiva 97/78/CE del Consejo - Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF - Kontrolle erfolgt in übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EG des Rates angenommen wurde - ????????? ??????? ?? ??? ?????????? ??? ???????? 93/352/??? ??? ????????? ??? ???? ?????? ??? ???????? ??? ?????? 19 ?????????? 3 ??? ??????? 97/78/?? ??? ?????????? - Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of article 19(3) of Council Directive 97/78/EC - Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l'article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil - Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 97/78/CE del Consiglio - Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG - Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n°3 do artigo 19° da Directiva 97/78/CE do Conselho - Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti - Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG(2) = Únicamente productos embalados - Kun emballerede produkter - Nur umhüllte Erzeugnisse - ???????????? ???????? ???? - Packed products only - Produits emballés uniquement - Prodotti imballati unicamente - Uitsluitend verpakte producten - Apenas produtos embalados - Ainoastaan pakatut tuotteet - Endast förpackade produkter(3) = Únicamente productos pesqueros - Kun fiskeprodukter - Ausschließlich Fischereierzeugnisse - ????????? ???? - Fishery products only - Produits de la pêche uniquement - Prodotti della pesca unicamente - Uitsluitend visserijproducten - Apenas produtos da pesca - Ainoastaan kalastustuotteet - Endast fiskeriprodukter(4) = Únicamente proteínas animales - Kun animalske proteiner - Nur Tierisches Eiweiß - ?????? ????????? ???? - Animal proteins only - Uniquement protéines animales - Unicamente proteine animali - Uitsluitend dierlijke eiwitten - Apenas proteínas animais - Ainoastaan eläinproteiinit - Endast djurprotein(5) = Únicamente lana, cueros y pieles - Kun uld, skind og huder - Nur Wolle, Häute und Felle - ???? ??? ??????? ???? - Wool hides and skins only - Laine et peaux uniquement - Lana e pelli unicamente - Uitsluitend wol, huiden en vellen - Apenas lã e peles - Ainoastaan villa, vuodat ja nahat - Endast ull hudar och skinn(6) = Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado - Nur flüssige Fette, Öle ubd Fischöle - Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier - ????? ???? ????, ????? ??? ????????? - Only liquid fats, oils, and fish oils - Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement - Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce - Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie - Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe - Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt - Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor(7) = Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) - Islandske ponyer (kun fra april til oktober) - Islandponys (nur von April bis Oktober) - ????????? ????? (?????) (??? ??? ??????? ??? ??? ???????? ????) - Icelandic ponies (from April to October only) - Poneys d'Islande (d'avril à octobre uniquement) - Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) - IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) - Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) - Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) - Islandshästar (endast från april till oktober)(8) = Equinos únicamente - Kun enhovede dyr - Nur Einhufer - ???? ???????? - Equidaes only - Équidés uniquement - Unicamente equidi - Uitsluitend paardachtigen - Apenas equídeos - Ainoastaan hevoset - Endast hästdjur(9) = Únicamente peces tropicales - Kun tropiske fisk - Nur tropische Fische - ??????? ????? ???? - Tropical fish only - Poissons tropicaux uniquement - Unicamente pesci tropicali - Uitsluitend tropische vissen - Apenas peixes tropicais - Ainoastaan trooppiset kalat - Endast tropiska fiskar(10) = Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos, reptiles y aves, excepto las rátidas - Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk, krybdyr og andre fugle end strudsefugle - Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische, Reptilien und andere Vögel als Laufvögel - ???? ?????, ??????, ????????, ?????????, ??????? ?????, ?????? ??? ?????, ????? ??? ?? ???????????? - only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and other birds than ratites - Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants, reptiles et autres oiseaux que les ratites - Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti - Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vis, reptielen en vogels (met uitzondering van loopvogels) - Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos, répteis e aves excepto ratites - Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut - Endast katter, hundar, gnagare hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar(11) = Únicamente alimentos a granel para animales - Kun foderstoffer i løs afladning - Nur Futtermittel als Schüttgut - ????????? ???? ???? - only feedstuffs in bulk - Aliments pour animaux en vrac uniquement - Alimenti per animali in massa unicamente - Uitsluitend onverpakte diervoeders - Apenas alimentos para animais a granel - Ainoastaan pakkaamaton rehu - Endast foder i lösvikt (12) = En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico. - Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have. - Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. - ??? ??? ????????? (U) ???? ????????? ??? ????????, ???? ???? ???? ???????? ?? ????????? ????· ??? ??? ??? ????????? (O), ???? ??????? ???? ??????, ?????, ??????, ?????, ??????, ? ???? ??? ???? ???????? ?? ????????? ????. - For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O ), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo. - Pour «U» , dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour «O» , uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. - Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo. - Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren. - Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos, ou outros animais de jardim zoológico. - Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet. - För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast dagsgamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter, eller andra djur i djurparker.