Home

Beschikking van de Commissie van 5 november 2004 tot vaststelling van het jaarprogramma voor de toewijzing aan de lidstaten van voor het begrotingsjaar 2005 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4356) (2004/766/EG)

Beschikking van de Commissie van 5 november 2004 tot vaststelling van het jaarprogramma voor de toewijzing aan de lidstaten van voor het begrotingsjaar 2005 te boeken financiële middelen voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 4356) (2004/766/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3730/87 van de Raad van 10 december 1987 houdende algemene voorschriften voor de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan bepaalde organisaties met het oog op verstrekking aan de meest hulpbehoevenden in de Gemeenschap(1), en met name op artikel 6,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro(2), en met name op artikel 3, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3149/92 van de Commissie van 29 oktober 1992 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de levering van levensmiddelen uit interventievoorraden aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap(3) moet de Commissie een distributieprogramma vaststellen dat met de voor het begrotingsjaar 2005 beschikbare kredieten moet worden gefinancierd. Het programma bevat met name voor elk van de lidstaten die aan de actie deelnemen de voor de uitvoering van zijn aandeel in het programma beschikbaar gestelde maximale financiële middelen en de hoeveelheid die voor elke soort producten uit de interventievoorraad mag worden genomen.

  2. De bij de actie betrokken lidstaten hebben overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3149/92 de nodige gegevens voor dit jaarprogramma verstrekt.

  3. Voor de verdeling van de begrotingsmiddelen moet met name rekening worden gehouden met de opgedane ervaring en met de mate waarin de lidstaten gebruik hebben gemaakt van de hun in de vorige begrotingsjaren toegewezen middelen.

  4. Bovendien moeten de voor de uitvoering van dit programma vereiste intracommunautaire overdrachten onder de in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 3149/92 bedoelde voorwaarden worden toegelaten.

  5. Voor de toepassing van het programma geldt als ontstaansfeit in de zin van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2799/98 de datum waarop het boekjaar voor het beheer van de interventievoorraden ingaat.

  6. De Commissie heeft overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3149/92 bij het opstellen van dit jaarprogramma het advies ingewonnen van grote organisaties die met de problemen van de meest behoeftigen in de Gemeenschap vertrouwd zijn.

  7. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van alle betrokken comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Voor 2005 worden de levensmiddelen die bestemd zijn om aan de meest behoeftigen in de Gemeenschap te worden verstrekt in het kader van Verordening (EEG) nr. 3730/87, geleverd volgens het in bijlage I opgenomen programma.

Artikel 2

De in bijlage II bedoelde intracommunautaire overdrachten worden toegestaan.

Artikel 3

Voor de toepassing van het jaarprogramma geldt 1 oktober 2004 als datum van het ontstaansfeit in de zin van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2799/98.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

BIJLAGE I

BIJLAGE II