Home

Beschikking van de Commissie van 29 december 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 2003/743/EG en 2003/849/EG wat betreft de herverdeling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan bepaalde lidstaten voor hun programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en voor controles ter voorkoming van zoönoses voor 2004 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5397) (Voor de EER relevante tekst) (2004/923/EG)

Beschikking van de Commissie van 29 december 2004 tot wijziging van de Beschikkingen 2003/743/EG en 2003/849/EG wat betreft de herverdeling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan bepaalde lidstaten voor hun programma’s voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en voor controles ter voorkoming van zoönoses voor 2004 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5397) (Voor de EER relevante tekst) (2004/923/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied(1), en met name op artikel 24, leden 5 en 6, en de artikelen 29 en 32,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Beschikking 90/424/EEG voorziet in de mogelijkheid tot het verlenen van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de programma’s van de lidstaten voor de uitroeiing en de bewaking van dierziekten en voor controles ter voorkoming van zoönoses.

 2. Beschikking 2003/743/EG van de Commissie van 14 oktober 2003 betreffende de lijsten van programma's voor de uitroeiing en bewaking van dierziekten en van controleprogramma's ter voorkoming van zoönoses die in 2004 in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap(2) stelt het voorgestelde percentage en het maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor elk door de lidstaten ingediende programma vast.

 3. Beschikking 2003/849/EG van de Commissie van 28 november 2003 tot goedkeuring van de programma's voor de uitroeiing en de bewaking van bepaalde dierziekten en voor de preventie van zoönoses die de lidstaten voor 2004 hebben ingediend, en tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Gemeenschap(3) stelt het maximumbedrag van de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor elk door de lidstaten ingediende programma vast.

 4. De Commissie heeft de door de lidstaten ingediende verslagen over de uitgaven van de programma's bestudeerd. Daaruit blijkt dat sommige lidstaten het voor 2004 aan hen toegewezen bedrag niet in zijn geheel zullen besteden, terwijl andere lidstaten meer zullen uitgeven dan het toegewezen bedrag.

 5. Derhalve dient de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor bepaalde programma's te worden bijgesteld. Bedragen moeten worden overgeheveld van programma's van lidstaten die het hun toegewezen bedrag niet volledig benutten naar lidstaten die meer uitgeven dan dat bedrag. De overhevelingen moeten gebeuren op basis van de meest recente gegevens betreffende de daadwerkelijk door de betrokken lidstaten gedane uitgaven.

 6. De Beschikkingen 2003/743/EG en 2003/849/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 7. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Beschikking 2003/743/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Beschikking 2003/849/EG wordt als volgt gewijzigd:

 1. In artikel 1, lid 2,wordt „200 000 EUR” vervangen door „190 000 EUR”;

 2. In artikel 2, lid 2, wordt „650 000 EUR” vervangen door „700 000 EUR”;

 3. In artikel 3, lid 2, wordt „800 000 EUR” vervangen door „600 000 EUR”;

 4. In artikel 4, lid 2, wordt „70 000 EUR” vervangen door „80 000 EUR”;

 5. In artikel 5, lid 2, wordt „370 000 EUR” vervangen door „0 EUR”;

 6. In artikel 6, lid 2, wordt „1 800 000 EUR” vervangen door „1 695 000 EUR”;

 7. In artikel 7, lid 2, wordt „110 000 EUR” vervangen door „0 EUR”;

 8. In artikel 8, lid 2, wordt „400 000 EUR” vervangen door „410 000 EUR”;

 9. In artikel 9, lid 2, wordt „85 000 EUR” vervangen door „55 000 EUR”;

 10. In artikel 11, lid 2, wordt „4 000 000 EUR” vervangen door „4 150 000 EUR”;

 11. In artikel 12, lid 2, wordt „5 000 000 EUR” vervangen door „5 055 000 EUR”;

 12. In artikel 13, lid 2, wordt „1 500 000 EUR” vervangen door „1 545 000 EUR”;

 13. In artikel 15, lid 2, wordt „150 000 EUR” vervangen door „50 000 EUR”;

 14. In artikel 16, lid 2, wordt „1 800 000 EUR” vervangen door „2 000 000 EUR”;

 15. In artikel 17, lid 2, wordt „110 000 EUR” vervangen door „125 000 EUR”;

 16. In artikel 18, lid 2, wordt „2 000 000 EUR” vervangen door „2 700 000 EUR”;

 17. In artikel 20, lid 2, wordt „5 000 000 EUR” vervangen door „4 935 000 EUR”;

 18. In artikel 22, lid 2, wordt „1 200 000 EUR” vervangen door „1 900 000 EUR”;

 19. In artikel 24, lid 2, wordt „150 000 EUR” vervangen door „165 000 EUR”;

 20. In artikel 25, lid 2, wordt „400 000 EUR” vervangen door „540 000 EUR”;

 21. In artikel 26, lid 2, wordt „40 000 EUR” vervangen door „255 000 EUR”;

 22. In artikel 28, lid 2, wordt „100 000 EUR” vervangen door „110 000 EUR”;

 23. In artikel 30, lid 2, wordt „100 000 EUR” vervangen door „115 000 EUR”;

 24. In artikel 33, lid 2, wordt „725 000 EUR” vervangen door „195 000 EUR”;

 25. In artikel 35, lid 2, wordt „6 500 000 EUR” vervangen door „6 000 000 EUR”;

 26. In artikel 36, lid 2, wordt „300 000 EUR” vervangen door „395 000 EUR”;

 27. In artikel 37, lid 2, wordt „3 500 000 EUR” vervangen door „4 500 000 EUR”;

 28. In artikel 38, lid 2, wordt „17 000 EUR” vervangen door „2 000 EUR”;

 29. In artikel 39, lid 2, wordt „2 000 000 EUR” vervangen door „1 600 000 EUR”;

 30. In artikel 40, lid 2, wordt „70 000 EUR” vervangen door „0 EUR”;

 31. In artikel 41, lid 2, wordt „150 000 EUR” vervangen door „355 000 EUR”;

 32. In artikel 43, lid 2, wordt „700 000 EUR” vervangen door „1 205 000 EUR”;

 33. In artikel 44, lid 2, wordt „150 000 EUR” vervangen door „100 000 EUR”;

 34. In artikel 45, lid 2, wordt „260 000 EUR” vervangen door „210 000 EUR”;

 35. In artikel 46, lid 2, wordt „700 000 EUR” vervangen door „150 000 EUR”;

 36. In artikel 47, lid 2, wordt „90 000 EUR” vervangen door „100 000 EUR”;

 37. In artikel 48, lid 2, wordt „400 000 EUR” vervangen door „50 000 EUR”;

 38. In artikel 49, lid 2, wordt „400 000 EUR” vervangen door „200 000 EUR”;

 39. In artikel 50, lid 2, wordt „400 000 EUR” vervangen door „10 000 EUR”;

 40. In artikel 54, lid 2, wordt „75 000 EUR” vervangen door „95 000 EUR”;

 41. In artikel 55, lid 2, wordt „800 000 EUR” vervangen door „900 000 EUR”;

 42. In artikel 58, lid 2, wordt „30 000 EUR” vervangen door „25 000 EUR”;

 43. In artikel 60, lid 2, wordt „700 000 EUR” vervangen door „550 000 EUR”;

 44. In artikel 62, lid 2, wordt „100 000 EUR” vervangen door „160 000 EUR”;

 45. In artikel 63, lid 2, wordt „50 000 EUR” vervangen door „10 000 EUR”;

 46. In artikel 65, lid 2, wordt „5 000 EUR” vervangen door „0 EUR”;

 47. In artikel 67, lid 2, wordt „60 000 EUR” vervangen door „30 000 EUR”.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 december 2004.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie

BIJLAGE

BIJLAGE I

BIJLAGE II