Home

Verordening (EG) nr. 63/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (sinaasappelen)

Verordening (EG) nr. 63/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (sinaasappelen)

Verordening (EG) nr. 63/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (sinaasappelen)

Publicatieblad Nr. L 009 van 15/01/2004 blz. 0019 - 0020


Verordening (EG) nr. 63/2004 van de Commissie

van 14 januari 2004

betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (sinaasappelen)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie(2), en met name op artikel 35, lid 3, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1913/2003 van de Commissie(3) is een openbare inschrijving geopend en zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en de indicatieve hoeveelheden vastgesteld waarvoor uitvoercertificaten van het A3-stelsel kunnen worden afgegeven.

(2) Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.

(3) Voor sinaasappelen bedraagt de maximale restitutie die nodig is voor de toekenning van certificaten voor de totale indicatieve hoeveelheid, binnen de grenzen van de hoeveelheden waarvoor offertes zijn ingediend, meer dan anderhalf maal de indicatieve restitutie. De restitutie dient bijgevolg te worden vastgesteld overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft(4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1176/2002(5).

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het maximale eenheidsbedrag van de restitutie en het afgiftepercentage voor sinaasappelen in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 1913/2003 geopende openbare inschrijving zijn vermeld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 15 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 januari 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 7 van 11.1.2002, blz. 64.

(3) PB L 283 van 31.10.2003, blz. 25.

(4) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.

(5) PB L 170 van 29.6.2002, blz. 69.

BIJLAGE

betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (sinaasappelen)

>RUIMTE VOOR DE TABEL>