Home

Verordening (EG) nr. 416/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 1535/2003 wegens de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 416/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 1535/2003 wegens de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 416/2004 van de Commissie van 5 maart 2004 houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 1535/2003 wegens de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

Publicatieblad Nr. L 068 van 06/03/2004 blz. 0012 - 0013


Verordening (EG) nr. 416/2004 van de Commissie

van 5 maart 2004

houdende overgangsmaatregelen voor de toepassing van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 1535/2003 wegens de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije tot de Europese Unie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van Toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Het is dienstig overgangsmaatregelen te treffen om de telers en verwerkers in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna "de nieuwe lidstaten" te noemen) in staat te stellen gebruik te maken van het bepaalde in Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit(1).

(2) Krachtens Verordening (EG) nr. 1535/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft(2), mogen voor tomaten, perziken en peren uitsluitend door de bevoegde autoriteiten erkende verwerkers en erkende of voorlopig erkende telersverenigingen contracten sluiten. Het is dienstig tijdelijk af te wijken van het bij Verordening (EG) nr. 1535/2003 vastgestelde tijdschema voor de ondertekening van contracten. Zonder een dergelijke afwijking zouden de betrokken partijen, met name voor tomaten, waarvoor de contracten vóór 15 februari moeten worden ondertekend, tijdens het eerste verkoopseizoen geen gebruik kunnen maken van de steunregeling.

(3) Het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde berekeningsmechanisme voor overschrijdingen van de nationale verwerkingsdrempels is niet onmiddellijk op de nieuwe lidstaten van toepassing. Derhalve moeten overgangsmaatregelen worden vastgesteld. Voor het eerste verkoopseizoen waarin de regeling wordt toegepast en waarover geen gegevens ten behoeve van berekeningen beschikbaar zijn, moet de steun volledig worden uitbetaald. Voorzichtigheidshalve moet echter een korting vooraf worden toegepast die zal worden terugbetaald indien de drempel aan het einde van het verkoopseizoen niet is overschreden. Voor de volgende verkoopseizoenen moet eveneens een mechanisme worden vastgesteld met het oog op een geleidelijke toepassing van het systeem voor de beoordeling van de inachtneming van de drempels.

(4) Aangezien de steun voor tomaten in de maand januari voorafgaand aan het betrokken verkoopseizoen wordt bekendgemaakt, moeten ook overgangsmaatregelen worden toegepast op de berekening van eventuele overschrijdingen van de drempels met het oog op de vaststelling van de steun voor het verkoopseizoen 2007-2008.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1535/2003 worden, uitsluitend voor tomaten en met betrekking tot Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije (hierna "de nieuwe lidstaten" te noemen), tijdens het verkoopseizoen 2004-2005 contracten tussen telers in de zin van artikel 1, lid 1, onder a), van genoemde verordening en erkende verwerkers uiterlijk op 15 juli en minstens tien dagen vóór het begin van de contractuele leveringen gesloten.

Artikel 2

Voor het verkoopseizoen 2004-2005 en uitsluitend voor de nieuwe lidstaten bedraagt de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde steun:

- 25,88 EUR/t voor tomaten,

- 35,78 EUR/t voor perziken,

- 121,28 EUR/t voor peren.

Artikel 3

1. Indien bij de berekening van de inachtneming van de drempel voor het bepalen van de steun voor het verkoopseizoen 2005-2006 de communautaire drempel niet wordt overschreden, wordt in alle nieuwe lidstaten na afloop van het verkoopseizoen 2004-2005 een extra bedrag ten belope van 25 % van de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde steun uitbetaald.

2. Indien bij de berekening van de inachtneming van de drempel voor het bepalen van de steun voor het verkoopseizoen 2005-2006 de communautaire drempel wel wordt overschreden, wordt na afloop van het verkoopseizoen 2004-2005 een extra bedrag uitbetaald in de nieuwe lidstaten waar de drempel niet is overschreden of waar de drempel minder dan 25 % is overschreden.

Het in de eerste alinea bedoelde extra bedrag wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke overschrijding van de betrokken nationale drempel, met een maximum van 25 % van de in artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde steun.

Artikel 4

Voor het beoordelen van de inachtneming van de nationale verwerkingsdrempels voor tomaten, perziken en peren geschiedt de berekening uitsluitend in de nieuwe lidstaten:

a) voor het verkoopseizoen 2005-2006:

i) voor tomaten op basis van de hoeveelheden tomaten waarvoor steun is aangevraagd voor het verkoopseizoen 2004-2005,

ii) voor perziken en peren op basis van de hoeveelheden waarvoor in het verkoopseizoen 2004-2005 daadwerkelijk steun is betaald;

b) voor het verkoopseizoen 2006-2007:

i) voor tomaten op basis van het gemiddelde van de hoeveelheden waarvoor in het verkoopseizoen 2004-2005 daadwerkelijk steun is betaald, en de hoeveelheden waarvoor steun is aangevraagd voor het verkoopseizoen 2005-2006,

ii) voor perziken en peren op basis van het gemiddelde van de hoeveelheden waarvoor in de verkoopseizoenen 2004-2005 en 2005-2006 daadwerkelijk steun is betaald;

c) voor het verkoopseizoen 2007-2008 voor tomaten op basis van het gemiddelde van de hoeveelheden waarvoor in de verkoopseizoenen 2004-2005 en 2005-2006 daadwerkelijk steun is betaald, en de hoeveelheden waarvoor steun is aangevraagd voor het verkoopseizoen 2006-2007.

Het resultaat van de beoordeling van de inachtneming van de nationale drempel wordt opgeteld bij de bedragen van alle overige lidstaten voor het beoordelen van de inachtneming van de communautaire drempel.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud van inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije en op de datum waarop dit Verdrag van kracht wordt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 maart 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 453/2002 van de Commissie (PB L 72 van 14.3.2002, blz. 9).

(2) PB L 218 van 30.8.2003, blz. 14.