Home

Verordening (EG) nr. 739/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende aanpassing van de totale hoeveelheden als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

Verordening (EG) nr. 739/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende aanpassing van de totale hoeveelheden als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

Verordening (EG) nr. 739/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende aanpassing van de totale hoeveelheden als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

Publicatieblad Nr. L 116 van 22/04/2004 blz. 0007 - 0008


Verordening (EG) nr. 739/2004 van de Commissie

van 21 april 2004

houdende aanpassing van de totale hoeveelheden als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad van 28 december 1992 tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten(1), en met name op artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 3, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3950/92 is bepaald dat de totale gegarandeerde hoeveelheden voor Finland met maximaal 200000 t kunnen worden verhoogd als compensatie voor de Finse "SLOM"-producenten. Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 671/95 van de Commissie van 29 maart 1995 tot toekenning van een specifieke referentiehoeveelheid aan bepaalde producenten van melk en zuivelproducten in Oostenrijk en in Finland(2) heeft Finland de betrokken hoeveelheden voor het verkoopseizoen 2003/2004 meegedeeld.

(2) In artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3950/92 is bepaald dat de individuele referentiehoeveelheid op deugdelijk gemotiveerd verzoek van de producent zo wordt verhoogd of vastgesteld dat rekening wordt gehouden met veranderingen die van invloed zijn op zijn leveringen en/of zijn rechtstreekse verkoop en dat de referentiehoeveelheid wordt verhoogd of vastgesteld op voorwaarde dat de andere referentiehoeveelheid van de producent met dezelfde hoeveelheid wordt verlaagd, respectievelijk wordt ingetrokken.

(3) Deze aanpassingen mogen voor de betrokken lidstaat niet leiden tot een verhoging van de som van de in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 3950/92 bedoelde hoeveelheden voor levering en rechtstreekse verkoop. In geval van definitieve wijziging van de individuele referentiehoeveelheden worden de in bovengenoemd artikel bedoelde hoeveelheden dienovereenkomstig aangepast.

(4) België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland en het Verenigd Koninkrijk hebben de op grond van artikel 4, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3950/92 definitief omgezette hoeveelheden meegedeeld overeenkomstig artikel 15, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 1392/2001 van de Commissie van 9 juli 2001 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 3950/92 van de Raad tot instelling van een extra heffing in de sector melk en zuivelproducten(3).

(5) De voor het tijdvak van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004 geldende, in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3950/92 onder c) vastgestelde totale hoeveelheden van de betrokken lidstaten moeten derhalve worden aangepast.

(6) Verordening (EEG) nr. 3950/92 moet dienovereenkomstig worden aangepast.

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3950/92 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 april 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 405 van 31.12.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 572/2003 van de Commissie (PB L 82 van 29.3.2003, blz. 20).

(2) PB L 70 van 30.3.1995, blz. 2. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1390/95 (PB L 135 van 21.6.1995, blz. 4).

(3) PB L 187 van 10.7.2001, blz. 19.

BIJLAGE

In de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 3950/92, onder c), worden de gegevens over de referentiehoeveelheden van België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Finland en het Verenigd Koninkrijk vervangen door:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>