Home

Verordening (EG) nr. 752/2004 van de Commissie van 22 april 2004 houdende overgangsmaatregelen voor de sector vezelvlas en -hennep in Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongar?e, Polen en Slowak?e

Verordening (EG) nr. 752/2004 van de Commissie van 22 april 2004 houdende overgangsmaatregelen voor de sector vezelvlas en -hennep in Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongar?e, Polen en Slowak?e

Verordening (EG) nr. 752/2004 van de Commissie

van 22 april 2004

houdende overgangsmaatregelen voor de sector vezelvlas en -hennep in Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen en Slowakije

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 2, lid 3,

Gelet op de Akte van toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije, en met name op artikel 41, tweede alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Er moeten overgangsmaatregelen worden getroffen om Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep(1) naar behoren te kunnen toepassen ten aanzien van de verwerkers in Tjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen en Slowakije (hierna "de nieuwe producerende lidstaten" genoemd).

(2) Krachtens artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 245/2001 van de Commissie van 5 februari 2001 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep(2) komen voor de steun voor de verwerking van vlas- en hennepstro uitsluitend vlas- of hennepvezels in aanmerking die afkomstig zijn van stro dat valt onder een aankoop-verkoopcontract, een verwerkingsverbintenis of een contract voor loonverwerking waarvoor voor het betrokken verkoopseizoen een steunaanvraag "oppervlakten" is ingediend.

(3) Voor de nieuwe producerende lidstaten komen vlas- of hennepvezels die zijn verkregen van stro dat is geproduceerd vóór het verkoopseizoen 2004/2005, derhalve niet voor steun in aanmerking.

(4) Bijgevolg moeten de nodige controlevoorschriften worden vastgesteld om toe te zien op de naleving van deze voorwaarden. Met betrekking tot de nieuwe producerende lidstaten moet derhalve worden bepaald dat de erkende eerste verwerkers, alsmede de eerste verwerkers die door de bevoegde autoriteit nog niet zijn erkend hoewel zij reeds een aanvraag daartoe hebben ingediend, de nationale controleorganen in kennis stellen van de hoeveelheden vlas- en hennepstro en vlas- en hennepvezels die zij in voorraad hebben bij het begin van het verkoopseizoen 2004/2005. Voorts moet ook worden voorzien in door de controleorganen te verrichten verificaties en in een sanctieregeling.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor natuurlijke vezels,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. In Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen en Slowakije, hierna "de nieuwe producerende lidstaten" genoemd, delen de erkende eerste verwerkers in de zin van artikel 1, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1673/2000, alsmede de eerste verwerkers die een erkenningsaanvraag hebben ingediend maar nog niet door de bevoegde autoriteit zijn erkend, de bevoegde autoriteit uiterlijk op 31 juli 2004 de op 30 juni 2004 in hun bezit zijnde voorraden vlasstro, hennepstro, lange vlasvezels, korte vlasvezels en hennepvezels mee.

2. De bevoegde autoriteiten van de nieuwe producerende lidstaten verifiëren ter plaatse de juistheid van de in lid 1 bedoelde mededelingen bij ten minste 50 % van de eerste verwerkers als bedoeld in lid 1.

3. De nieuwe producerende lidstaten stellen de sancties vast die worden toegepast indien geen mededeling is gedaan of indien de mededeling laattijdig, onvolledig of vals is. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en ontradend zijn.

4. De nieuwe producerende lidstaten doen de Commissie uiterlijk op 31 januari 2005 mededeling van een overzicht van de op 30 juni 2004 in hun bezit zijnde voorraden producten als bedoeld in lid 1, eventueel aangepast op basis van de in lid 2 bedoelde verificaties, alsmede van een overzicht van de op grond van lid 3 toegepaste sancties.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Toetredingsverdrag van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 april 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 193 van 29.7.2000, blz.16. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 393/2004 (PB L 65 van 3.3.2004, blz. 4).

(2) PB L 35 van 6.2.2001, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1401/2003 (PB L 199 van 7.8.2003, blz. 3).