Home

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 855/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3069/95 tot vaststelling van een waarnemersregeling van de Europese Gemeenschap voor vissersvaartuigen uit de Gemeenschap die vissen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) (PB L 161 van 30.4.2004)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 855/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3069/95 tot vaststelling van een waarnemersregeling van de Europese Gemeenschap voor vissersvaartuigen uit de Gemeenschap die vissen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) (PB L 161 van 30.4.2004)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 855/2004 van de Raad van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3069/95 tot vaststelling van een waarnemersregeling van de Europese Gemeenschap voor vissersvaartuigen uit de Gemeenschap die vissen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) (Publicatieblad van de Europese Unie L 161 van 30 april 2004)

Verordening (EG) nr. 855/2004 moet als volgt worden gelezen:

VERORDENING (EG) Nr. 855/2004 VAN DE RAAD van 29 april 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3069/95 tot vaststelling van een waarnemersregeling van de Europese Gemeenschap voor vissersvaartuigen uit de Gemeenschap die vissen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 3069/95(2) zijn specifieke regels vastgesteld voor de tenuitvoerlegging, op communautair niveau, van de waarnemingsregeling waarover in 1995 overeenstemming was bereikt in het kader van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan (NAFO) en die tot doel had de controle en de rechtshandhaving in het gereglementeerde gebied van de NAFO te verbeteren.

(2) Gezien de bijzondere omstandigheden waarin de regeling in 1995 op communautair niveau ten uitvoer is gelegd, had de Raad de Commissie belast met het plaatsen van waarnemers aan boord van alle communautaire vissersvaartuigen en had de Gemeenschap de kosten voor de toepassing van de regeling voor haar rekening genomen.

(3) In 2002 is Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 20 december 2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid(3) vastgesteld. Krachtens die verordening moeten de lidstaten de activiteiten van de vaartuigen die hun vlag voeren, buiten de wateren van de Gemeenschap controleren en zijn zij ook verantwoordelijk voor het plaatsen van waarnemers aan boord van deze vaartuigen.

(4) Sinds de vaststelling van voornoemde kaderverordening is het niet langer gerechtvaardigd dat de Commissie de administratieve en financiële lasten voor deze regeling voor haar rekening neemt.

(5) De Commissie en de lidstaten moeten nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat de doeltreffendheid van het waarnemersprogramma wordt gehandhaafd en beantwoordt aan de verplichtingen van de Gemeenschap in het kader van de NAFO.

(6) Verordening (EG) nr. 3069/95 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 3069/95 wordt als volgt gewijzigd:

1) In artikel 1 wordt de eerste alinea vervangen door:

«Onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1956/88 wijzen de lidstaten waarnemers aan voor al hun vissersvaartuigen die aan het vissen zijn of op het punt staan te gaan vissen in het gereglementeerde gebied van de NAFO. De regelmatig aangewezen waarnemers moeten aan boord van het vaartuig waarvoor ze zijn aangewezen, blijven totdat ze door andere waarnemers worden afgelost.» .

2) Het volgende artikel 1 bis wordt ingevoegd:

« Artikel 1 bis

De lidstaten verstrekken de Commissie uiterlijk op 20 januari van elk jaar een lijst van de waarnemers die zij op grond van artikel 1 hebben aangewezen, en daarna telkens onmiddellijk nadat ze een nieuwe waarnemer hebben aangewezen.» .

3) In artikel 2 worden de woorden «waarnemers van de Gemeenschap» vervangen door «aangewezen waarnemers» .

4) Artikel 4 wordt vervangen door:

« Artikel 4

De lidstaten nemen alle kosten die voortvloeien uit de toepassing van de bij deze verordening ingestelde waarnemersregeling voor hun rekening. De lidstaten mogen deze kosten geheel of ten dele doorberekenen aan de reders van hun vaartuigen.» .

5) In bijlage I, punt 1, onder i), wordt het woord «Commissie» vervangen door «lidstaten» .

6) In bijlage I, punt 2, onder m), worden de woorden «de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten» vervangen door «de bevoegde autoriteiten van de lidstaat die hen heeft aangewezen» .

7) Bijlage II wordt geschrapt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .

Zij is van toepassing met ingang van 1 mei 2004 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 29 april 2004 .

Voor de Raad

De voorzitter

M. Mc Dowell

(1) Advies uitgebracht op 1 april 2004 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 5. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1049/97 (PB L 154 van 12.6.1997, blz. 2).

(3) PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.