Home

Verordening (EG) nr. 998/2004 van de Raad van 17 mei 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 950/2001 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van aluminiumfolie uit de Volksrepubliek China en Rusland

Verordening (EG) nr. 998/2004 van de Raad van 17 mei 2004 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 950/2001 tot instelling van definitieve antidumpingrechten op de invoer van aluminiumfolie uit de Volksrepubliek China en Rusland

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap(1) („de basisverordening”), en met name op artikel 8, artikel 11, lid 3, en artikel 22, onder c),

Gezien het voorstel dat door de Commissie na overleg in het Raadgevend Comité is ingediend,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  De Commissie mag een voorstel voor een gewijzigde verbintenis aanvaarden waarbij het importvolume dat onderworpen is aan de bij Besluit 2001/381/EG aanvaarde prijsverbintenis voor de invoer van aluminiumfolie uit Rusland, wordt verhoogd. De verhoging wordt berekend volgens dezelfde methode als die welke werd gebruikt voor de vaststelling van de oorspronkelijke prijsverbintenis voor de Gemeenschap van 15 lidstaten, dit wil zeggen op basis van de uitvoer naar de Gemeenschap van de Russische producent van wie een verbintenis werd aanvaard.

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 17 mei 2004.

  Voor de Raad

  De voorzitter

  B. Cowen