Home

Verordening (EG) nr. 1156/2004 van de Commissie van 23 juni 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen en appelen)

Verordening (EG) nr. 1156/2004 van de Commissie van 23 juni 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen en appelen)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), en met name op artikel 35, lid 3, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 904/2004 van de Commissie(2) is een openbare inschrijving geopend en zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en de indicatieve hoeveelheden vastgesteld waarvoor uitvoercertificaten van het A3-stelsel worden aangevraagd.

  2. Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.

  3. Voor tomaten, sinaasappelen en appelen bedraagt de maximale restitutie die nodig is voor de toekenning van certificaten voor de totale indicatieve hoeveelheid, binnen de grenzen van de hoeveelheden waarvoor offertes zijn ingediend, niet meer dan anderhalfmaal de indicatieve restitutie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De maximale eenheidsbedragen van de restituties en de afgiftepercentages voor tomaten, sinaasappelen en appelen in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 904/2004 geopende openbare inschrijving zijn vastgesteld in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 juni 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juni 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

BIJLAGE

Afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, sinaasappelen en appelen)

Product

Maximaal eenheidsbedrag van de restitutie

(in EUR/t netto)

Afgiftepercentage voor de hoeveelheden waarvoor het maximale eenheidsbedrag van de restitutie wordt gevraagd

Tomaten

0

Sinaasappelen

30

100 %

Appelen

30

100 %