Home

Verordening (EG) nr. 1608/2004 van de Commissie van 13 september 2004 inzake de stopzetting van de visserij op zeeduivel door vaartuigen die de vlag van België voeren

Verordening (EG) nr. 1608/2004 van de Commissie van 13 september 2004 inzake de stopzetting van de visserij op zeeduivel door vaartuigen die de vlag van België voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid(1), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 2287/2003 van de Raad van 19 december 2003 tot vaststelling, voor 2004, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften(2) zijn voor 2004 quota vastgesteld voor zeeduivel.

  2. Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, geacht worden het toegewezen quotum te hebben bereikt.

  3. Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens, hebben de hoeveelheden zeeduivel die in de wateren van de ICES-sectoren VIII a, VIII b, VIII d en VIII e zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van België voeren of die in België zijn geregistreerd, het voor 2004 toegewezen quotum bereikt. België heeft de vangst uit dit bestand verboden met ingang van 6 augustus 2004. Deze datum moet derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden zeeduivel die in de wateren van de ICES-sectoren VIII a, VIII b, VIII d en VIII e zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van België voeren of die in België zijn geregistreerd, worden geacht het voor 2004 aan België toegewezen quotum te hebben bereikt.

De visserij op zeeduivel in de wateren van de ICES-sectoren VIII a, VIII b, VIII d en VIII e door vaartuigen die de vlag van België voeren of die in België zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen vanaf de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, zijn verboden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 6 augustus 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 september 2004.

Voor de Commissie

Jörgen Holmquist

Directeur-generaal Visserij