Home

Verordening (EG) nr. 1699/2004 van de Commissie van 30 september 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 275/2004 met betrekking tot de registratie van de invoer van stalen kabels geproduceerd door een Marokkaanse producent/exporteur

Verordening (EG) nr. 1699/2004 van de Commissie van 30 september 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 275/2004 met betrekking tot de registratie van de invoer van stalen kabels geproduceerd door een Marokkaanse producent/exporteur

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (hierna „basisverordening” genoemd)(1), en met name op de artikelen 13 en 14,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

  Artikel 1

  Het volgende lid wordt toegevoegd aan artikel 2 van Verordening (EG) nr. 275/2004 van de Commissie:

  „4.

  In afwijking van lid 1 is de invoer van het in artikel 1 beschreven product dat wordt vervaardigd door de volgende ondernemingen niet onderworpen aan registratie:

  Producent

  Aanvullende Taric-code

  Remer Maroc SARL,

  Zone Industrielle,

  Tranche 2, Lot 10,

  Settat,

  Marokko

  A567”

  Artikel 2

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

  Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

  Gedaan te Brussel, 30 september 2004.

  Voor de Commissie

  Pascal Lamy

  Lid van de Commissie