Home

Verordening (EG) nr. 1802/2004 van de Commissie van 15 oktober 2004 inzake de stopzetting van de visserij op leng door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

Verordening (EG) nr. 1802/2004 van de Commissie van 15 oktober 2004 inzake de stopzetting van de visserij op leng door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid(1), en met name op artikel 21, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij Verordening (EG) nr. 2340/2002 van de Raad van 16 december 2002 tot vaststelling, voor 2003 en 2004, van de vangstmogelijkheden voor bestanden van diepzeevissen(2) zijn voor 2004 quota vastgesteld voor leng.

  2. Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren, geacht worden het toegewezen quotum te hebben bereikt.

  3. Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens, hebben de hoeveelheden leng die in de wateren van deelgebied V (Gemeenschapswateren en wateren niet onder soevereiniteit of jurisdictie van derde landen) zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, het voor 2004 toegewezen quotum bereikt. Het Verenigd Koninkrijk heeft de vangst uit dit bestand verboden met ingang van 12 juli 2004. Deze datum moet derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De hoeveelheden leng die in de wateren van deelgebied V (Gemeenschapswateren en wateren niet onder soevereiniteit of jurisdictie van derde landen) zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, worden geacht het voor 2004 aan het Verenigd Koninkrijk toegewezen quotum te hebben bereikt.

De visserij op leng in de wateren van deelgebied V (Gemeenschapswateren en wateren niet onder soevereiniteit of jurisdictie van derde landen) door vaartuigen die de vlag van het Verenigd Koninkrijk voeren of die in het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van vis uit dit bestand die door deze vaartuigen is gevangen vanaf de datum waarop deze verordening van toepassing wordt, zijn verboden.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 12 juli 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 oktober 2004.

Voor de Commissie

Jörgen Holmquist

Directeur-generaal Visserij