Home

Verordening (EG) nr. 1809/2004 van de Commissie van 18 oktober 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2848/98 wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor het quotaopkoopprogramma in de sector ruwe tabak

Verordening (EG) nr. 1809/2004 van de Commissie van 18 oktober 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2848/98 wat betreft de uitvoeringsbepalingen voor het quotaopkoopprogramma in de sector ruwe tabak

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak(1), en met name op artikel 14 bis,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bij artikel 36 van Verordening (EG) nr. 2848/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad ten aanzien van de premieregeling, de productiequota en de aan de telersverenigingen toe te kennen specifieke steun in de sector ruwe tabak(2) zijn de bedragen vastgesteld waarop aanspraak kan worden gemaakt door producenten van wie de quota voor de oogstjaren 1999, 2000, 2001, 2002 en 2003 zijn opgekocht in het kader van het quotaopkoopprogramma.

  2. Gezien de aanhoudende problemen met de afzet en/of de extreem lage producentenprijzen van bepaalde soortengroepen moet verder gestreefd worden naar een rationalisatie van de productie.

  3. Met betrekking tot de opkoop voor het oogstjaar 2004 moet een opkoopprijs worden vastgesteld die overeenstemt met het minimumniveau van de steun die de landbouwer kan ontvangen in het kader van de regeling voor rechtstreekse betalingen die is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers(3). Bovendien moet, in het licht van de tenuitvoerlegging van de bedrijfstoeslagregeling, de periode voor de betaling van de opkoopprijs tot een minimum worden beperkt.

  4. Verordening (EG) nr. 2848/98 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  5. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor tabak,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 36, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2848/98 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Producenten van wie de quota voor het oogstjaar 2004 opgekocht zijn, hebben in 2005 recht op een bedrag dat gelijk is aan 40 % van de premie. Dit bedrag wordt uiterlijk op 31 mei 2005 uitbetaald.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 oktober 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie