Home

Verordening (EG) Nr. 2238/2004 van de Commissie van 29 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat IFRS 1, de IAS 1 tot en met 10, 12 tot en met 17, 19 tot en met 24, 27 tot en met 38, 40 en 41, en de SIC 1 tot en met 7, 11 tot en met 14, 18 tot en met 27 en 30 tot en met 33 betreft (Voor de EER relevante tekst)

Verordening (EG) Nr. 2238/2004 van de Commissie van 29 december 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat IFRS 1, de IAS 1 tot en met 10, 12 tot en met 17, 19 tot en met 24, 27 tot en met 38, 40 en 41, en de SIC 1 tot en met 7, 11 tot en met 14, 18 tot en met 27 en 30 tot en met 33 betreft (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen(1), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Bij Verordening (EG) nr. 1725/2003 van de Commissie(2) werd een aantal op 1 september 2002 bestaande internationale standaarden en interpretaties goedgekeurd.

 2. Op 18 december 2003 heeft de International Accounting Standard Board (IASB) 13 herziene internationale standaarden voor jaarrekeningen gepubliceerd en de intrekking medegedeeld van IAS 15 Informatie die de gevolgen van prijswijzigingen weergeeft. Met de herziening werd beoogd de kwaliteit en de samenhang van het samenstel van bestaande internationale standaarden voor jaarrekeningen (International Accounting Standards - IAS) verder te verbeteren.

 3. De algemene doelstellingen van dit verbeteringsproject zijn het verminderen of wegwerken van alternatieven, overlappingen en tegenstrijdigheden in de standaarden, het aanpakken van een aantal convergentieproblemen en het verbeteren van de structuur van de bestaande standaarden. Voorts heeft de IASB bestaande interpretaties in de verbeterde standaarden verwerkt om deze transparanter, consistenter en meeromvattender te maken.

 4. Overleg met technische deskundigen terzake heeft uitgewezen dat de herziene IAS beantwoorden aan de in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1606/2002 vervatte technische goedkeuringscriteria, en met name aan het vereiste dat zij het Europees openbaar belang moeten dienen.

 5. De goedkeuring van de standaarden van het verbeteringsproject brengt met zich mee dat andere internationale standaarden voor jaarrekeningen en interpretaties moeten worden gewijzigd teneinde de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen. Deze dienovereenkomstige wijzigingen hebben betrekking op International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, de IAS 7, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 en 41, en de interpretaties 7, 12, 13, 21, 22, 25, 27 en 32 van het Standing Interpretation Committee (SIC). Als gevolg van de goedkeuring van de standaarden van het verbeteringsproject zijn de SIC 1, 2, 3, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 30 en 33 ingetrokken.

 6. Verordening (EG) nr. 1725/2003 dient derhalve dienovereenkomstig te worden aangepast.

 7. De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Regelgevend Comité voor financiële verslaglegging,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1725/2003 wordt als volgt gewijzigd:

 1. De International Accounting Standards (IAS) 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 33 en 40 worden vervangen door de in de bijlage bij deze verordening opgenomen tekst.

 2. IAS 15 en de SIC 1, 2, 3, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 30 en 33 worden geschrapt.

 3. De goedkeuring van IAS 1 brengt met zich mee dat de IAS 12, 19, 34, 35 en 41 moeten worden gewijzigd teneinde de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen.

 4. De goedkeuring van IAS 2 brengt met zich mee dat IAS 14 en IAS 34 moeten worden gewijzigd teneinde de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen.

 5. De goedkeuring van IAS 8 brengt met zich mee dat IFRS 1, de IAS 7, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 34, 35, 36, 37 en 38, en de SIC 12, 13, 21, 22, 25, 27 en 31 moeten worden gewijzigd teneinde de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen.

 6. De goedkeuring van IAS 10 brengt met zich mee dat de IAS 22, 35 en 37 moeten worden gewijzigd teneinde de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen.

 7. De goedkeuring van IAS 16 brengt met zich mee dat IFRS 1, de IAS 14, 34, 36, 37 en 38, en de SIC 13, 21 en 32 moeten worden gewijzigd teneinde de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen.

 8. De goedkeuring van IAS 21 brengt met zich mee dat IFRS 1, de IAS 7, 12, 29, 34, 38 en 41, en SIC 7 moeten worden gewijzigd teneinde de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen.

 9. De goedkeuring van IAS 24 brengt met zich mee dat IAS 30 moet worden gewijzigd teneinde de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen.

 10. De goedkeuring van IAS 27 brengt met zich mee dat IAS 22 en SIC 12 moeten worden gewijzigd teneinde de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen.

 11. De goedkeuring van IAS 31 brengt met zich mee dat IAS 13 moet worden gewijzigd teneinde de samenhang tussen de internationale standaarden voor jaarrekeningen te waarborgen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 december 2004.

Voor de Commissie

Charlie McCreevy

Lid van de Commissie

BIJLAGE

INTERNATIONALE STANDAARDEN VOOR JAARREKENINGEN

IAS Titel IAS 1 Presentatie van de jaarrekening IAS 2 Voorraden IAS 8 Grondslagen voor financiële verslaggeving, schattingswijzigingen en fouten IAS 10 Gebeurtenissen na balansdatum IAS 16 Materiële vaste activa IAS 17 Lease-overeenkomsten IAS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen IAS 24 Informatieverschaffing over verbonden partijen IAS 27 Geconsolideerde jaarrekening en enkelvoudige jaarrekening IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen IAS 31 Belangen in joint ventures IAS 33 Winst per aandeel IAS 40 Vastgoedbeleggingen

Reproductie toegestaan binnen de Europese Economische Ruimte. Alle bestaande rechten voorbehouden buiten de EER, met uitzondering van het recht van reproductie voor persoonlijk of ander eerlijk gebruik. Nadere inlichtingen te verkrijgen bij de IASB op het volgende adres: www.iasb.org.uk.

BIJLAGEWijzigingen in andere uitspraken

BIJLAGEWijzigingen in andere uitspraken

BIJLAGEWijzigingen in andere uitspraken

BIJLAGEWijzigingen in andere uitspraken

BIJLAGEWijzigingen in andere uitspraken

BIJLAGEWijzigingen in andere uitspraken

BIJLAGEWijzigingen in andere uitspraken

BIJLAGEWijziging in IAS 30

BIJLAGEWijzigingen in andere uitspraken

BIJLAGEWijzigingen in andere uitspraken

BIJLAGEWijzigingen in andere uitspraken

BIJLAGE AToepassingsleidraad

BIJLAGE BWijzigingen in andere uitspraken