Home

Advies van de Raad van 17 februari 2005 over het geactualiseerde convergentieprogramma van Estland, 2004-2008

Advies van de Raad van 17 februari 2005 over het geactualiseerde convergentieprogramma van Estland, 2004-2008

3.6.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 136/7


ADVIES VAN DE RAAD

van 17 februari 2005

over het geactualiseerde convergentieprogramma van Estland, 2004-2008

(2005/C 136/03)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid(1), en met name op artikel 9, lid 3,

Gezien de aanbeveling van de Commissie,

Na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité,

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

(1)

Op 17 februari 2005 heeft de Raad het geactualiseerde convergentieprogramma van Estland voor de periode 2004-2008 behandeld. Het programma voldoet aan de gegevensvereisten van de herziene gedragscode voor de inhoud en de vorm van de stabiliteits- en convergentieprogramma's.

(2)

In het macro-economische scenario dat aan het programma ten grondslag ligt, wordt ervan uitgegaan dat de reële BBP-groei zal aantrekken van 5,6 % in 2004 tot gemiddeld 6,0 % in de rest van de programmaperiode. Afgaande op de momenteel beschikbare informatie lijkt dit scenario op aannemelijke groeihypothesen gebaseerd te zijn. Ook de programmaprognoses voor de inflatie lijken realistisch.

(3)

Estland mikt op een begrotingssituatie die gedurende de gehele programmaperiode vrijwel in evenwicht is of een gering overschot vertoont. Voor 2004 wordt in het programma uitgegaan van een begrotingsoverschot van 1 % van het BBP, wat 0,3 % meer is dan het in het programma van mei 2004 geplande overschot. Vanaf 2005 worden sluitende begrotingen voorzien, wat ook in het vorige programma reeds het geval was. Aangenomen wordt dat de overheidsinvesteringen in 2004 met 1 procentpunt van het BBP zijn gestegen tot 4,4 % en tegen 2008 zullen afnemen tot 3,9 %, waarmee zij ruim boven het EU-gemiddelde blijven (2,4 % van het BBP in 2004).

(4)

De risico's die aan de in het programma vervatte begrotingsprognoses verbonden zijn, lijken grotendeels in balans te zijn. Enerzijds laat het behoedzame macro-economische scenario vermoeden dat de ontvangsten hoger en de uitgaven iets lager kunnen uitvallen dan geraamd. Estland heeft de afgelopen jaren immers de reputatie opgebouwd dat het doorgaans voorzichtige prognoses opstelt en dat het de begrotingsdoelstellingen herhaaldelijk overtreft. Anderzijds kunnen onverwachte tegenvallers aan de ontvangstenzijde als gevolg van de geplande belastingverlagingen of een ongunstig effect van exogene schokken op de groei niet volledig worden uitgesloten. Gezien de balans tussen de positieve en negatieve risico's lijkt de in het programma uitgestippelde begrotingsstrategie te volstaan om de in het stabiliteits- en groeipact vastgelegde middellangetermijndoelstelling van een begrotingssituatie die vrijwel in evenwicht is, gedurende de gehele programmaperiode (2004-2008) te verwezenlijken. De strategie lijkt tevens een veiligheidsmarge te bieden die groot genoeg is om te voorkomen dat de tekortdrempel van 3 % van het BBP bij normale macro-economische schommelingen wordt overschreden.

(5)

De schuldquote zou in 2004 4,8 % van het BBP hebben bedragen, aanzienlijk minder dan de in het Verdrag vastgelegde referentiewaarde van 60 % van het BBP en tevens het laagste cijfer van de hele EU. In het programma wordt voorspeld dat de schuldquote tijdens de programmaperiode nog met 1,9 procentpunt zal teruglopen.

(6)

Estland lijkt zich in een gunstige positie te bevinden wat betreft de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn, ondanks de verwachte aanzienlijke budgettaire kosten van de vergrijzing. Een lage overheidsschuld, aanzienlijke financiële reserves van de overheid en een begrotingsstrategie op middellange termijn die volledig in overeenstemming is met de doelstelling van een begrotingssituatie die vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont, in combinatie met geloofwaardige en grondige hervormingen van het pensioen-stelsel en de gezondheidszorg waarmee wordt beoogd de budgettaire druk op de langere termijn te verlichten, moeten een blijvende houdbaarheid van de openbare financiën garanderen.

(7)

Het in de actualisering geschetste economische beleid is grotendeels in overeenstemming met de landenspecifieke globale richtsnoeren voor het economisch beleid op het gebied van de openbare financiën. Het hoger dan verwachte begrotingsoverschot in 2004 spoort met de aanbeveling om een procyclisch begrotingsbeleid te vermijden. Gelet op het feit dat het tekort op de externe rekening in 2004 wellicht geen al te grote (of zelfs helemaal geen) daling te zien heeft gegeven, kan een snelle vermindering van het begrotingsoverschot er evenwel toe leiden dat de gevolgde begrotingsstrategie in onvoldoende mate bijdraagt tot de correctie van de externe onevenwichtigheid.

Vergelijking tussen de belangrijkste macro-economische en budgettaire prognoses

2004

2005

2006

2007

2008

Reëel BBP

(Verandering in %)

CP dec. 2004

5,6

5,9

6,0

6,0

6,0

COM okt. 2004

5,9

6,0

6,2

n.b.

n.b.

CP mei 2004

5,3

5,8

5,6

5,9

5,8

HICP-inflatie(2)

(%)

CP dec. 2004

3,3

3,2

2,5

2,8

2,8

COM okt. 2004

3,4

3,5

2,8

n.b.

n.b.

CP mei 2004

3,1

3,0

2,8

2,8

2,8

Overheidssaldo

(% van het BBP)

CP dec. 2004

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

COM okt. 2004

0,5

0,2

0,1

n.b.

n.b.

CP mei 2004

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Primair saldo

(% van het BBP)

CP dec. 2004

1,3

0,2

0,2

0,2

0,2

COM okt. 2004

0,8

0,4

0,3

n.b.

n.b.

CP mei 2004

1,0

0,3

0,3

0,3

0,3

Bruto overheidsschuld

(% van het BBP)

CP dec. 2004

4,8

4,6

4,3

3,1

2,9

COM okt. 2004

4,8

4,4

4,2

n.b.

n.b.

CP mei 2004

5,4

5,1

4,7

3,4

3,2

Convergentieprogramma (CP); najaarsprognoses 2004 van de diensten van de Commissie (COM).


Bronnen:

Convergentieprogramma (CP); najaarsprognoses 2004 van de diensten van de Commissie (COM).