Home

Beschikking van de Commissie van 3 januari 2005 tot wijziging van Beschikking 2001/881/EG tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot bijwerking van de uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie te verrichten controles (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5598) (Voor de EER relevante tekst) (2005/13/EG)

Beschikking van de Commissie van 3 januari 2005 tot wijziging van Beschikking 2001/881/EG tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot bijwerking van de uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie te verrichten controles (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5598) (Voor de EER relevante tekst) (2005/13/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(1), en met name op artikel 6, lid 2,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG(2), en met name op artikel 6, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Het behoud van veilige grenzen om te voorkomen dat potentieel schadelijke organismen voor de dier- en de volksgezondheid worden binnengebracht, is van vitaal belang en het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Commissie moet toezien op de behoorlijke handhaving van de communautaire wetgeving.

 2. Bij Beschikking 2001/881/EG van de Commissie(3) wordt de frequentie van de door de Commissie in grensinspectieposten in de Gemeenschap uit te voeren inspecties vastgesteld, met name wat de infrastructuur, de uitrusting en de werking van de grensinspectiepost betreft.

 3. Sinds de invoering van geharmoniseerde normen voor de voorzieningen in grensinspectieposten bij Beschikking 2001/812/EG van de Commissie(4) voldoen de meeste grensinspectieposten aan de minimumvoorschriften voor dergelijke voorzieningen.

 4. De uitvoering van doeltreffende controles op de invoer hangt af van de beschikbaarheid van behoorlijke voorzieningen en van de doeltreffende toepassing van de in de wetgeving inzake veterinaire controles vastgestelde procedures, en de door het Voedsel- en Veterinair Bureau uitgevoerde inspecties moeten nu vooral op de toepassing van deze procedures worden gericht.

 5. Verordening (EG) nr. 745/2004 van de Commissie(5) tot vaststelling van maatregelen betreffende de invoer van producten van dierlijke oorsprong voor persoonlijke consumptie biedt de lidstaten een wettelijk kader voor de uitvoering van controles op alle plaatsen van binnenkomst in de Gemeenschap naast de controles in grensinspectieposten in het kader van de regeling voor veterinaire controles; het Voedsel- en Veterinair Bureau moet ook toezicht uitoefenen op dergelijke controles buiten de grensinspectieposten.

 6. De frequentie en de reikwijdte van de door het Voedsel- en Veterinair Bureau uit te voeren inspecties met het oog op de beoordeling van de invoercontroles in de grensinspectieposten in de lidstaten moeten worden vastgesteld op grond van de risico’s voor de dier- en de volksgezondheid in de Gemeenschap, rekening houdend met alle informatie waarover de Commissie beschikt, waaronder de handelsstromen in de Gemeenschap, de krachtens de veterinaire wetgeving beschikbare statistische gegevens, de resultaten van eerdere inspecties door het Bureau, de vastgestelde probleemgebieden en andere relevante informatie.

 7. Beschikking 2001/881/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 8. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Artikel 2 van Beschikking 2001/881/EG van de Commissie wordt vervangen door:

1.

De veterinaire deskundigen van de Commissie voeren in de lidstaten in samenwerking met de deskundigen van de lidstaten regelmatige inspecties uit met het oog op de beoordeling van de naleving van de communautaire wetgeving inzake invoercontroles in de grensinspectieposten die in de lijst in de bijlage zijn opgenomen. De inspecties hebben ten doel de risico’s voor de dier- en volksgezondheid in de Gemeenschap te beoordelen en betreffen alle aspecten van de uitvoering van de communautaire wetgeving inzake veterinaire invoercontroles, waaronder infrastructuur, uitrusting en procedures.

2.

De Commissie kan in overleg met de lidstaten ook de controles beoordelen die ten aanzien van de dier- en de volksgezondheid worden uitgevoerd op de invoer en op de persoonlijke bagage van passagiers op andere plaatsen van binnenkomst die niet in de lijst van grensinspectieposten staan vermeld.

3.

De inspecties van de veterinaire deskundigen van de Commissie zijn gebaseerd op een beoordeling van alle relevante factoren, als aangegeven in lid 4, en de potentiële risico’s en het effect van deze factoren voor de dier- en de volksgezondheid in de Gemeenschap.

4.

De Commissie stelt bij de planning van de inspecties van het Voedsel- en Veterinair Bureau prioriteiten in verband met bestemming en frequentie vast, rekening houdend met de reeds eerder in de lidstaten uitgevoerde inspecties, de in het kader van het Traces-systeem verzamelde gegevens, de door de lidstaten krachtens Verordening (EG) nr. 745/2004 van de Commissie verstrekte informatie en de volgende parameters:

 • de kwantitatieve en kwalitatieve handelsstromen van elke lidstaat, waaronder gegevens over het type en de soort dieren of producten, en hun land van oorsprong,

 • relevante informatie over mogelijke illegale invoer en de potentiële risico’s van het binnenbrengen van ziekten,

 • in het kader van het systeem voor snelle waarschuwing beschikbare informatie,

 • andere relevante informatie.

5.

Elk jaar zendt de Commissie aan de lidstaten een kopie van het inspectieverslag voor alle in de voorafgaande 12 maanden bezochte grensinspectieposten, samen met een verslag over de ontwikkeling van de algemene situatie met betrekking tot de grensinspectieposten.”

„Artikel 2

1.

De veterinaire deskundigen van de Commissie voeren in de lidstaten in samenwerking met de deskundigen van de lidstaten regelmatige inspecties uit met het oog op de beoordeling van de naleving van de communautaire wetgeving inzake invoercontroles in de grensinspectieposten die in de lijst in de bijlage zijn opgenomen. De inspecties hebben ten doel de risico’s voor de dier- en volksgezondheid in de Gemeenschap te beoordelen en betreffen alle aspecten van de uitvoering van de communautaire wetgeving inzake veterinaire invoercontroles, waaronder infrastructuur, uitrusting en procedures.

2.

De Commissie kan in overleg met de lidstaten ook de controles beoordelen die ten aanzien van de dier- en de volksgezondheid worden uitgevoerd op de invoer en op de persoonlijke bagage van passagiers op andere plaatsen van binnenkomst die niet in de lijst van grensinspectieposten staan vermeld.

3.

De inspecties van de veterinaire deskundigen van de Commissie zijn gebaseerd op een beoordeling van alle relevante factoren, als aangegeven in lid 4, en de potentiële risico’s en het effect van deze factoren voor de dier- en de volksgezondheid in de Gemeenschap.

4.

De Commissie stelt bij de planning van de inspecties van het Voedsel- en Veterinair Bureau prioriteiten in verband met bestemming en frequentie vast, rekening houdend met de reeds eerder in de lidstaten uitgevoerde inspecties, de in het kader van het Traces-systeem verzamelde gegevens, de door de lidstaten krachtens Verordening (EG) nr. 745/2004 van de Commissie verstrekte informatie en de volgende parameters:

 • de kwantitatieve en kwalitatieve handelsstromen van elke lidstaat, waaronder gegevens over het type en de soort dieren of producten, en hun land van oorsprong,

 • relevante informatie over mogelijke illegale invoer en de potentiële risico’s van het binnenbrengen van ziekten,

 • in het kader van het systeem voor snelle waarschuwing beschikbare informatie,

 • andere relevante informatie.

5.

Elk jaar zendt de Commissie aan de lidstaten een kopie van het inspectieverslag voor alle in de voorafgaande 12 maanden bezochte grensinspectieposten, samen met een verslag over de ontwikkeling van de algemene situatie met betrekking tot de grensinspectieposten.”

Artikel 2

1.

De veterinaire deskundigen van de Commissie voeren in de lidstaten in samenwerking met de deskundigen van de lidstaten regelmatige inspecties uit met het oog op de beoordeling van de naleving van de communautaire wetgeving inzake invoercontroles in de grensinspectieposten die in de lijst in de bijlage zijn opgenomen. De inspecties hebben ten doel de risico’s voor de dier- en volksgezondheid in de Gemeenschap te beoordelen en betreffen alle aspecten van de uitvoering van de communautaire wetgeving inzake veterinaire invoercontroles, waaronder infrastructuur, uitrusting en procedures.

2.

De Commissie kan in overleg met de lidstaten ook de controles beoordelen die ten aanzien van de dier- en de volksgezondheid worden uitgevoerd op de invoer en op de persoonlijke bagage van passagiers op andere plaatsen van binnenkomst die niet in de lijst van grensinspectieposten staan vermeld.

3.

De inspecties van de veterinaire deskundigen van de Commissie zijn gebaseerd op een beoordeling van alle relevante factoren, als aangegeven in lid 4, en de potentiële risico’s en het effect van deze factoren voor de dier- en de volksgezondheid in de Gemeenschap.

4.

De Commissie stelt bij de planning van de inspecties van het Voedsel- en Veterinair Bureau prioriteiten in verband met bestemming en frequentie vast, rekening houdend met de reeds eerder in de lidstaten uitgevoerde inspecties, de in het kader van het Traces-systeem verzamelde gegevens, de door de lidstaten krachtens Verordening (EG) nr. 745/2004 van de Commissie verstrekte informatie en de volgende parameters:

 • de kwantitatieve en kwalitatieve handelsstromen van elke lidstaat, waaronder gegevens over het type en de soort dieren of producten, en hun land van oorsprong,

 • relevante informatie over mogelijke illegale invoer en de potentiële risico’s van het binnenbrengen van ziekten,

 • in het kader van het systeem voor snelle waarschuwing beschikbare informatie,

 • andere relevante informatie.

5.

Elk jaar zendt de Commissie aan de lidstaten een kopie van het inspectieverslag voor alle in de voorafgaande 12 maanden bezochte grensinspectieposten, samen met een verslag over de ontwikkeling van de algemene situatie met betrekking tot de grensinspectieposten.”

Gedaan te Brussel, 3 januari 2005.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie