Home

Beschikking van de Commissie van 17 januari 2005 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft embryoteams in de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 32) (Voor de EER relevante tekst) (2005/29/EG)

Beschikking van de Commissie van 17 januari 2005 tot wijziging van Beschikking 92/452/EEG wat betreft embryoteams in de Verenigde Staten van Amerika (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 32) (Voor de EER relevante tekst) (2005/29/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo’s van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen(1), en met name op artikel 8,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In Beschikking 92/452/EEG van de Commissie van 30 juli 1992 houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo’s naar de Gemeenschap(2) is bepaald dat de lidstaten de invoer van runderembryo’s uit derde landen alleen toestaan als die embryo’s zijn verzameld, behandeld en opgeslagen door embryoteams die voorkomen op de lijsten in de bijlage bij die beschikking.

  2. De Verenigde Staten van Amerika hebben gevraagd de lijst voor dat land te wijzigen.

  3. De Verenigde Staten hebben garanties gegeven betreffende de naleving van de desbetreffende voorschriften van Richtlijn 89/556/EEG en het betrokken embryoteam is door de veterinaire diensten van dat land officieel erkend voor uitvoer naar de Gemeenschap.

  4. Beschikking 92/452/EEG moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

  5. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 92/452/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 22 januari 2005.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 17 januari 2005.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie

BIJLAGE