Home

Besluit van de Commissie van 8 september 2004 tot wijziging van Beschikking 2004/166/EG betreffende herstructureringssteun die Frankrijk voornemens is te verlenen aan de Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3359) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2005/36/EG)

Besluit van de Commissie van 8 september 2004 tot wijziging van Beschikking 2004/166/EG betreffende herstructureringssteun die Frankrijk voornemens is te verlenen aan de Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 3359) (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2005/36/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Gelet op Beschikking 2004/166/EG van de Commissie van 9 juli 2003 betreffende herstructureringssteun die Frankrijk voornemens is te verlenen aan de Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM)(1), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

  Artikel 1

  1.

  In artikel 2, tweede alinea, van Beschikking 2004/166/EG wordt het woord „Aliso” vervangen door „Asco”.

  2.

  In het laatste streepje van overweging 97 van genoemde beschikking worden de woorden „het hogesnelheidsvaartuig Asco” vervangen door „het hogesnelheidsvaartuig Asco of zijn zusterschip, het hogesnelheidsvaartuig Aliso”.

  Artikel 2

  Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

  Gedaan te Brussel, 8 september 2004.

  Voor de Commissie

  Loyola de Palacio

  Vice-voorzitster