Home

2005/89/EG: Besluit van de Raad van 24 september 2004 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

2005/89/EG: Besluit van de Raad van 24 september 2004 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

4.2.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/30


BESLUIT VAN DE RAAD

van 24 september 2004

betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

(2005/89/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 310, in samenhang met artikel 300, lid 2, tweede zin,

Gelet op de Toetredingsakte van 2003(1), en met name op artikel 6, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 10 februari 2004 heeft de Raad de Commissie gemachtigd namens de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten met Egypte te onderhandelen over een aanpassing van de Euro-mediterrane associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Europese Unie.

(2)

De onderhandelingen werden afgerond tot tevredenheid van de Commissie.

(3)

Artikel 12, lid 2, van de tekst van het protocol waarover met de Arabische Republiek Egypte werd onderhandeld, bepaalt dat het protocol in afwachting van de inwerkingtreding ervan, voorlopig zal worden toegepast.

(4)

Onder voorbehoud van eventuele sluiting ervan op een later tijdstip, dient het protocol namens de Europese Gemeenschap te worden ondertekend en voorlopig te worden toegepast,

BESLUIT:

Artikel 1

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon of personen aan te wijzen die gemachtigd is (zijn) namens de Europese Gemeenschap en haar lidstaten over te gaan tot ondertekening, onder voorbehoud van sluiting, van het protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De Europese Gemeenschap en haar lidstaten passen de bepalingen van het protocol voorlopig toe, onder voorbehoud van eventuele sluiting ervan op een later tijdstip.

Gedaan te Brussel, 24 september 2004.

Voor de Raad

De voorzitter

L. J. BRINKHORSTPROTOCOL

bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie

HET KONINKRIJK BELGIË,

DE TSJECHISCHE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK DENEMARKEN,

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,

DE REPUBLIEK ESTLAND,

DE HELLEENSE REPUBLIEK,

HET KONINKRIJK SPANJE,

DE FRANSE REPUBLIEK,

IERLAND,

DE ITALIAANSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK CYPRUS,

DE REPUBLIEK LETLAND,

DE REPUBLIEK LITOUWEN,

HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG,

DE REPUBLIEK HONGARIJE,

DE REPUBLIEK MALTA,

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN,

DE REPUBLIEK OOSTENRIJK,

DE REPUBLIEK POLEN,

DE PORTUGESE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK SLOVENIË,

DE SLOWAAKSE REPUBLIEK,

DE REPUBLIEK FINLAND,

HET KONINKRIJK ZWEDEN,

HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND,

hierna „de lidstaten van de EG” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,

en

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna „de Gemeenschap” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie,

enerzijds, en

DE ARABISCHE REPUBLIEK EGYPTE, hierna„Egypte” genoemd,

anderzijds,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek worden partij bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, en dienen, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Gemeenschap, de teksten van de overeenkomst, alsmede de gemeenschappelijke verklaringen, de verklaringen en de briefwisselingen respectievelijk goed te keuren en er nota van te nemen.

Artikel 2

Teneinde rekening te houden met recente institutionele ontwikkelingen binnen de Europese Unie komen de partijen overeen dat als gevolg van het verstrijken van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal de bestaande bepalingen in de overeenkomst die verwijzen naar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal geacht worden te verwijzen naar de Europese Gemeenschap, die alle rechten en verplichtingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft overgenomen.

HOOFDSTUK I

WIJZIGINGEN AAN DE TEKST VAN DE EURO-MEDITERRANE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN DE BIJLAGEN EN PROTOCOLLEN

Artikel 3

Landbouwproducten

Protocol 1 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit protocol.

Artikel 4

Oorsprongsregels

Protocol 4 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 18, lid 4, wordt vervangen door de volgende tekst:

Op een achteraf afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt een van de volgende aantekeningen aangebracht:

ES

:

„EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

:

„VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

:

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

:

„VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL

:

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

:

„ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

:

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

:

„RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

:

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

:

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

:

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

:

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

:

„AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

:

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

:

„EMITIDO A POSTERIORI”

SL

:

„IZDANO NAKNADNO”

SK

:

„VYDANÉ DODATOČNE”

FI

:

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

:

„UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

:

Image

2)

Artikel 19, lid 2, wordt vervangen door de volgende tekst:

Op het aldus afgegeven duplicaat wordt een van de volgende aantekeningen aangebracht:

ES

:

„DUPLICADO”

CS

:

„DUPLIKÁT”

DA

:

„DUPLIKAT”

DE

:

„DUPLIKAT”

ET

:

„DUPLIKAAT”

EL

:

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

:

„DUPLICATE”

FR

:

„DUPLICATA”

IT

:

„DUPLICATO”

LV

:

„DUBLIKĀTS”

LT

:

„DUBLIKATAS”

HU

:

„MÁSODLAT”

MT

:

„DUPLIKAT”

NL

:

„DUPLICAAT”

PL

:

„DUPLIKAT”

PT

:

„SEGUNDA VIA”

SL

:

„DVOJNIK”

SK

:

„DUPLIKÁT”

FI

:

„KAKSOISKAPPALE”

SV

:

„DUPLIKAT”

AR

:

Image

3)

Bijlage V wordt vervangen door de volgende tekst:

Spaanse versie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tsjechische versie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Deense versie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Duitse versie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estlandse versie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Griekse versie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Franse versie

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Italiaanse versie

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Letse versie

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litouwse versie

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Hongaarse versie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltese versie

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poolse versie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugese versie

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Sloveense versie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slowaakse versie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finse versie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Zweedse versie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabische versie

Image

Artikel 5

Voorzitterschap van het Associatiecomité

In artikel 78 wordt lid 3 als volgt gewijzigd:

„Het voorzitterschap van het Associatiecomité wordt bij toerbeurt bekleed door een vertegenwoordiger van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en een vertegenwoordiger van de regering van de Arabische Republiek Egypte.”

HOOFDSTUK II

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 6

Bewijs van oorsprong en administratieve samenwerking

1. Bewijzen van oorsprong die op de juiste wijze zijn afgegeven door Egypte of een nieuwe lidstaat in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die tussen hen van toepassing zijn, worden in de respectieve landen uit hoofde van dit protocol aanvaard, op voorwaarde dat:

a)

aanvaarding van dergelijke oorsprong betekent dat een preferentieel tarief wordt gehanteerd op basis van de preferentiële tariefmaatregelen die in de overeenkomst tussen de Europese Unie en Egypte zijn opgenomen of op basis van het communautaire stelsel van algemene tariefpreferenties;

b)

het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de datum van toetreding zijn afgegeven;

c)

het bewijs van oorsprong binnen de periode van vier maanden na de datum van toetreding wordt ingediend.

Indien goederen vóór de datum van toetreding zijn aangegeven voor invoer in Egypte of een nieuwe lidstaat op grond van op dat tijdstip tussen Egypte en die nieuwe lidstaat geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, kunnen op grond van die overeenkomsten of regelingen nadien afgegeven bewijzen van oorsprong ook worden aanvaard, mits het bewijs binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten wordt overgelegd.

2. Egypte en de nieuwe lidstaten mogen vergunningen waarmee de status van „toegelaten exporteur” is verleend in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die zij onderling toepassen, blijven gebruiken, mits:

a)

een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de door Egypte vóór de toetredingsdatum met de Gemeenschap gesloten overeenkomst, en

b)

de toegelaten exporteurs de regels van oorsprong uit hoofde van die overeenkomst toepassen.

Deze vergunningen moeten uiterlijk één jaar na de datum van toetreding worden vervangen door nieuwe vergunningen die onder de voorwaarden van de overeenkomst zijn afgegeven.

3. Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven op grond van de preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen als bedoeld in de leden 1 en 2, moeten gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong worden aanvaard door de bevoegde douaneautoriteiten van Egypte of de nieuwe lidstaten, en kunnen gedurende een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van het bewijs van oorsprong nog worden gedaan door die autoriteiten ter rechtvaardiging van een invoeraangifte.

Artikel 7

Goederen geplaatst onder de regeling douanevervoer

1. De bepalingen van de overeenkomst zijn van toepassing op goederen die worden uitgevoerd uit Egypte naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Egypte, die voldoen aan het bepaalde in protocol 4 en die op de dag van toetreding onderweg zijn of zich in tijdelijke opslag bevinden in een douane-entrepot of in een vrije zone in Egypte of de betrokken nieuwe lidstaat.

2. In dergelijke gevallen mag preferentiële behandeling worden verleend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.

ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

De Arabische Republiek Egypte verbindt zich ertoe geen claim, verzoek of beroep in te dienen, noch concessies te wijzigen of in te trekken op grond van de artikelen XXIV.6 en XXVIII van de GATT 1994 naar aanleiding van deze uitbreiding van de Gemeenschap.

Artikel 9

Voor het jaar 2004 moeten de omvang van de nieuwe tariefcontingenten en de verhoging van de omvang van de bestaande tariefcontingenten worden berekend naar rata van de basishoeveelheden, rekening houdend met het gedeelte van de periode dat is verstreken voor de datum vanaf wanneer dit protocol wordt toegepast.

Artikel 10

Dit protocol vormt een integrerend deel van de Euro-mediterrane overeenkomst. De bijlagen en de verklaring bij dit protocol vormen een integrerend onderdeel daarvan.

Artikel 11

1. Dit protocol wordt door de Gemeenschappen, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door de Arabische Republiek Egypte volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

2. De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de desbetreffende procedures bedoeld in voorgaand lid. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 12

1. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand na de datum van de neerlegging van de laatste akte van goedkeuring.

2. Dit protocol is voorlopig van toepassing met ingang van 1 mei 2004.

Artikel 13

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in elk van de officiële talen van de overeenkomstsluitende partijen, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Artikel 14

De tekst van de Euro-mediterrane overeenkomst, de bijlagen en de protocollen die daarvan een integrerend deel vormen, de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal, en die teksten zijn evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. De Associatieraad moet deze teksten goedkeuren.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.

Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.

Image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäische Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republik of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba di Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image

BIJLAGE

PROTOCOL 1

betreffende de regelingen die bij de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Egypte van toepassing zijn

1.

De in de bijlage genoemde producten van oorsprong uit Egypte mogen in de Gemeenschap worden ingevoerd onder de voorwaarden die hieronder en in de bijlage zijn opgenomen.

2.

a)

De douanerechten worden afgeschaft of verlaagd zoals aangegeven in kolom A.

b)

Voor bepaalde producten waarvoor het gemeenschappelijk douanetarief in een douanerecht ad valorem en een specifiek recht voorziet, zijn de in de kolommen A en C vermelde verlagingspercentages uitsluitend van toepassing op het douanerecht ad valorem.

Voor de producten die onder de GN-codes 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 en 2302 worden ingedeeld, is het verlagingspercentage evenwel ook van toepassing op het specifieke recht.

3.

Voor bepaalde producten worden de douanerechten afgeschaft binnen de grenzen van de in kolom B vermelde tariefcontingenten.

Deze tariefcontingenten zijn van toepassing op jaarbasis van 1 januari tot en met 31 december, tenzij anders vermeld.

Voor ingevoerde hoeveelheden die het contingent overschrijden, wordt het recht van het gemeenschappelijk douanetarief naargelang het betrokken product volledig toegepast of verlaagd zoals aangegeven in kolom C.

In 2004 wordt de omvang van de nieuwe tariefcontingenten en de verhogingen van de omvang van de bestaande tariefcontingenten berekend naar rato van de in het protocol vermelde basishoeveelheden, rekening houdend met het gedeelte van de periode dat is verstreken vóór 1 mei 2004.

4.

Voor producten waarbij in kolom D naar dit punt wordt verwezen, wordt de omvang van de in kolom B vermelde tariefcontingenten jaarlijks verhoogd met 3 % van de omvang van het voorgaande jaar. De eerste verhoging vindt plaats op de dag waarop elk tariefcontingent voor de tweede maal wordt geopend.

5.

De door de Europese Gemeenschap en Egypte overeengekomen invoerprijs voor verse sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen) ingedeeld onder de GN codes 0805 10 10, 0805 10 30 en 0805 10 50, vanaf welke het specifieke recht als vermeld in de lijst van concessies die door de Gemeenschap bij de WTO is aangemeld tot nul wordt verlaagd, bedraagt, binnen het tariefcontingent van 34 000 ton dat op de concessie betreffende douanerechten ad valorem van toepassing is:

264 EUR per ton gedurende elke periode van 1 december tot en met 31 mei.

Indien de invoerprijs voor een zending 2 %, 4 %, 6 % of 8 % lager is dan de overeengekomen invoerprijs, bedraagt het specifieke douanerecht respectievelijk 2 %, 4 %, 6 % of 8 % van deze overeengekomen invoerprijs. Indien de invoerprijs voor een zending lager is dan 92 % van de overeengekomen invoerprijs, is het bij de WTO geconsolideerde specifieke douanerecht van toepassing.

Bijlage bij protocol 1

GN-code(1)

Beschrijving(2)

A

B

C

D

Verlaging meestbegunstigingsrecht(3) %

Tariefcontingent (nettogewicht in t)

Verlaging douanerecht boven tariefcontingent(3) %

Specifieke bepalingen

0601

Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij post 1212

100

500

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0602

Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed

100

2 000

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0603 10

Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, van 1 oktober tot en met 15 april

100

3 000

waarvan

Overeenkomstig bij briefwisseling overeengekomen voorwaarden

0603 10 80

Andere afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, van 1 oktober tot en met 15 april

100

1 000

0604 99

Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd

100

500

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

ex07019050

Nieuwe aardappelen (primeurs), vers of gekoeld, van 1 januari tot en met 31 maart

100

Jaar 1: 130 000

Jaar 2: 190 000

Jaar 3 en volgende: 250 000

60

Nieuwe aardappelen (primeurs), vers of gekoeld, van 1 april tot en met 30 juni

100

1 750

60

0702 00 00

Tomaten, vers of gekoeld, van 1 november tot en met 31 maart

100

0703 10

Uien en sjalotten, vers of gekoeld, van 1 januari tot en met 15 juni

100

16 150

60

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0703 20 00

Knoflook, vers of gekoeld, van 1 februari tot en met 15 juni

100

3 000

50

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0704

Rode kool, witte kool, bloemkool, spruitjes, koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool van het geslacht Brassica, vers of gekoeld, van 1 november tot en met 15 april

100

1 500

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0705 11 00

Kropsla, vers of gekoeld, van 1 november tot en met 31 maart

100

500

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0706 10 00

Wortelen en rapen, vers of gekoeld, van 1 januari tot en met 30 april

100

500

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0707 00

Komkommers en augurken, vers of gekoeld, van 1 januari tot en met eind februari

100

500

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0708

Peulgroenten, ook indien gedopt, vers of gekoeld, van 1 november tot en met 30 april

100

Jaar 1: 15 000

Jaar 2: 17 500

Na jaar 2: 20 000

0709

Andere groenten, vers of gekoeld:

asperges, van 1 oktober tot en met eind februari;

niet-scherpsmakende pepers, van 1 november tot en met 30 april;

andere groenten, van 1 november tot en met eind februari

100

ex07 10

ex07 11

Bevroren en voorlopig verduurzaamde groenten, andere dan suikermaïs van posten 0710 40 00 en 0711 90 30 en paddestoelen van het geslacht Agaricus van posten 0710 80 61 en 0711 51 00

100

Jaar 1: 1 000;

Jaar 2: 2 000;

Jaar 3 en volgende: 3 000

0712

Gedroogde groenten, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid

100

16 550

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

ex07 13

Gedroogde zaden van peulgroenten, ook indien gepeld (bv. spliterwten) andere dan zaaigoed van de posten 0713 10 10, 0713 33 10 en ex07139000

100

0714 20

Bataten (zoete aardappelen), vers, gekoeld, bevroren of gedroogd

100

3 000

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0804 10 00

Dadels, vers of gedroogd

100

0804 50 00

Guaves, mango's en manggistans, vers of gedroogd

100

0805 10

Sinaasappelen, vers of gedroogd

100

Jaar 1: 58 020(4)

Jaar 2: 63 020(4)

Jaar 3 en volgende: 68 020(4)

60

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 5

0805 20

Mandarijnen (tangerines en satsuma's daaronder begrepen), clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers of gedroogd

100

0805 50

Citroenen (Citrus limon, Citrus limonum) en lemmetjes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), vers of gedroogd

100

0805 40 00

Pompelmoezen en pomelo's, vers of gedroogd

100

0806 10

Druiven, vers, van 1 februari tot en met 14 juli

100

0807 11 00

Watermeloenen, vers, van 1 februari tot en met 15 juni

100

0807 19 00

Andere meloenen, vers, van 15 oktober tot en met 31 mei

100

1 175

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0808 20

Peren en kweeperen, vers

100

500

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0809 30

Perziken (nectarines daaronder begrepen), vers, van 15 maart tot en met 31 mei

100

500

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0809 40

Pruimen en sleepruimen, vers, van 15 april tot en met 31 mei

100

500

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

0810 10 00

Aardbeien, vers, van 1 oktober tot en met 31 maart

100

Jaar 1: 500

Jaar 2: 1 205

Jaar 3 en volgende: 1 705

0810 90 95

Ander fruit, vers

100

0811

0812

Vruchten en noten, ongekookt of gekookt (gestoomd of in water), bevroren, al dan niet met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, of voorlopig verduurzaamd, doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie

100

Jaar 1: 1 000

Jaar 2: 2 000;

Jaar 3 en volgende: 3 000

0904

Peper van het geslacht Piper; vruchten van de geslachten Capsicum en Pimenta, gedroogd, fijngemaakt of gemalen

100

0909

Anijszaad, steranijszaad, venkelzaad, korianderzaad, komijnzaad en karwijzaad; jeneverbessen

100

0910

Gember, saffraan, kurkuma, tijm, laurierbladeren, kerrie en andere specerijen

100

1006

Rijst

25

32 000

100

5 605

1202

Grondnoten

100

ex12 09

Zaaigoed, sporen daaronder begrepen, ander dan bietenzaad van posten 1209 10 00 en 1209 29 60

100

1211

Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden

100

1212

Sint-jansbrood, zeewier en andere algen, suikerbieten en suikerriet; vruchtenpitten, ook indien in de steen en andere plantaardige producten hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen

100

1515 50 11

Sesamolie, ruw, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie(5)

100

1 000

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

1515 90

Andere plantaardige vetten en vette oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, andere dan lijnolie, maïsolie, ricinusolie, tungolie en sesamolie, en fracties daarvan

100

500

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

1703

Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker

100

350 000

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

2001 90 10

Mangochutney

100

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

100

1 000

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

2008 11

Grondnoten

100

3 000

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

2009

Ongegiste vruchten- of groentesappen (druivenmost daaronder begrepen), zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

100

1 050

Specifieke bepalingen in protocol 1, punt 4

2302

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van granen of van peulvruchten

60

5301

Vlas

100