Home

Beschikking van de Commissie van 2 februari 2005 inzake de veterinairrechtelijke voorschriften, de certificering en overgangsbepalingen met betrekking tot het binnenbrengen van en de opslagperiode voor zendingen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong in vrije zones, vrije entrepots en inrichtingen van handelaren die leveren aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 191) (Voor de EER relevante tekst) (2005/92/EG)

Beschikking van de Commissie van 2 februari 2005 inzake de veterinairrechtelijke voorschriften, de certificering en overgangsbepalingen met betrekking tot het binnenbrengen van en de opslagperiode voor zendingen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong in vrije zones, vrije entrepots en inrichtingen van handelaren die leveren aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 191) (Voor de EER relevante tekst) (2005/92/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(1), en met name op artikel 12, lid 12, en artikel 13, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Richtlijn 97/78/EG stelt de voorwaarden vast voor de veterinaire controles op zendingen van bepaalde uit een derde land afkomstige producten van dierlijke oorsprong en voorziet onder andere in de opslag in vrije zones, vrije entrepots of inrichtingen van handelaren die leveren aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen voor de producten die niet voldoen aan de communautaire veterinairrechtelijke invoervoorschriften.

  2. Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong(2) bepaalt dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat vanaf 1 januari 2005 voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong alleen uit derde landen worden binnengebracht als zij voldoen aan de voorschriften van die richtlijn.

  3. Richtlijn 2002/99/EG voorziet ook in de vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en certificaten voor producten die bestemd zijn om onmiddellijk of na opslag te worden doorgevoerd. Deze voorschriften en certificaten voor zendingen vlees, waaronder wild en pluimvee, en vleesproducten, vleesbereidingen en melk en melkproducten voor menselijke consumptie, bestemd om onmiddellijk of na opslag te worden doorgevoerd naar een derde land of een handelaar die levert aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen, zijn vastgesteld in Beschikking 79/542/EEG van de Raad(3) en de Beschikkingen 94/984/EG(4), 97/221/EG(5), 2000/572/EG(6), 2000/585/EG(7), 2000/609/EG(8), 2003/779/EG(9) en 2004/438/EG(10) van de Commissie (hierna „de relevante communautaire besluiten” genoemd).

  4. Bijgevolg moeten vanaf 1 januari 2005 zendingen producten van dierlijke oorsprong die onder de werkingssfeer van de relevante communautaire besluiten vallen, aan de voorschriften voldoen en vergezeld gaan van het passende veterinairrechtelijke certificaat, vastgesteld in de relevante communautaire besluiten, wanneer zij worden aangeboden om te worden binnengebracht in vrije zones, vrije entrepots en inrichtingen van handelaren die leveren aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen, zodat ervoor wordt gezorgd dat aan de veterinairrechtelijke voorschriften wordt voldaan.

  5. Daarom moeten de zendingen die vóór 1 januari 2005 in de Gemeenschap worden binnengebracht voor opslag in vrije zones, vrije entrepots en inrichtingen van handelaren die leveren aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen en die niet aan de relevante communautaire besluiten voldoen, op geharmoniseerde en transparante wijze worden behandeld om onnodige problemen voor de betrokken bedrijven te vermijden; daarbij moet ervoor worden gezorgd dat een definitieve einddatum wordt vastgesteld tot welke een dergelijk product in de Gemeenschap mag blijven.

  6. Om die reden moet een overgangsperiode van 12 maanden worden vastgesteld, waarbinnen de bedrijven zich moeten ontdoen van de producten die vóór 1 januari 2005 zijn binnengebracht in vrije zones, vrije entrepots en inrichtingen van handelaren die leveren aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen.

  7. Er moet voor worden gezorgd dat vanaf 1 januari 2006 producten die op het grondgebied van de Gemeenschap nog opgeslagen liggen in vrije zones, vrije entrepots en inrichtingen van handelaren die leveren aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen en die niet aan de relevante communautaire besluiten voldoen, onder toezicht van de bevoegde autoriteit worden vernietigd. Alle kosten van deze procedure komen daarbij ten laste van de eigenaar van de zending.

  8. Om veterinairrechtelijke redenen is het nodig dat deze beschikking vanaf 1 januari 2005 wordt toegepast.

  9. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Vanaf 1 januari 2005 gaan zendingen producten die vallen onder de werkingssfeer van de Beschikkingen 79/542/EEG, 94/984/EG, 97/221/EG, 2000/572/EG, 2000/585/EG, 2000/609/EG, 2003/779/EG en 2004/438/EG vergezeld van het passende veterinairrechtelijke certificaat, als vastgesteld in deze beschikkingen, wanneer zij worden aangeboden om te worden binnengebracht in overeenkomstig artikel 12, lid 4, onder b), en artikel 13, lid 1, van Richtlijn 97/78/EG erkende vrije zones, vrije entrepots of inrichtingen van handelaren die leveren aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen, zodat ervoor wordt gezorgd dat aan de communautaire veterinairrechtelijke voorschriften wordt voldaan.

Artikel 2

Tot en met 31 december 2005 mogen de in artikel 1 bedoelde zendingen producten die vóór 1 januari 2005 zijn binnengebracht in vrije zones, vrije entrepots of inrichtingen van handelaren die leveren aan grensoverschrijdende zeevervoermiddelen deze zones, entrepots of inrichtingen verlaten om in hun geheel of in delen te worden afgeleverd op hun plaatsen van bestemming, als bedoeld in artikel 12, lid 8, of artikel 13, lid 2, onder a), van Richtlijn 97/78/EG, zonder dat zij vergezeld hoeven te gaan van het passende veterinairrechtelijke certificaat, als voorgeschreven in de relevante communautaire besluiten.

Artikel 3

Vanaf 1 januari 2006 worden alle zendingen producten, als bedoeld in artikel 2, die nog in opslag zijn, onder toezicht van de bevoegde autoriteit vernietigd.

Alle kosten van een dergelijke vernietiging komen ten laste van de eigenaar van de zending.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing vanaf de datum van de kennisgeving.

Artikel 5