Home

Beschikking van de Commissie van 2 maart 2005 tot machtiging van Estland, Letland, Litouwen en Malta om strengere maatregelen te nemen met betrekking tot de aanwezigheid van Avena fatua in zaaigranen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 462) (Slechts de tekst in de Estse, Letse, Litouwse en Maltese taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2005/200/EG)

Beschikking van de Commissie van 2 maart 2005 tot machtiging van Estland, Letland, Litouwen en Malta om strengere maatregelen te nemen met betrekking tot de aanwezigheid van Avena fatua in zaaigranen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 462) (Slechts de tekst in de Estse, Letse, Litouwse en Maltese taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2005/200/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen(1), en met name op artikel 14, lid 1, onder a),

Gezien het door de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen en de Republiek Malta ingediende verzoek,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. In Richtlijn 66/402/EEG zijn toleranties vastgesteld met betrekking tot de aanwezigheid van Avena fatua in zaaigranen.

  2. Estland, Letland, Litouwen en Malta hebben verzocht om toepassing van strengere maatregelen voor het in de handel brengen van zaaigranen dan die welke in Richtlijn 66/402/EEG zijn vastgesteld.

  3. Estland, Letland, Litouwen en Malta stellen voor in hun land geproduceerd zaaizaad strengere eisen dan die welke in Richtlijn 66/402/EEG zijn vastgesteld. Bovendien wordt een campagne gevoerd om Avena fatua in de in deze lidstaten geteelde granen uit te roeien.

  4. Estland, Letland, Litouwen en Malta moeten daarom worden gemachtigd om strengere maatregelen te nemen dan die welke in Richtlijn 66/402/EEG zijn vastgesteld voor het in de handel brengen van zaaigranen uit andere landen.

  5. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Estland, Letland, Litouwen en Malta worden gemachtigd voor te schrijven dat zaaigranen die op hun grondgebied in de handel worden gebracht, vergezeld moeten gaan van een officieel certificaat dat is afgegeven overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 66/402/EEG en waaruit blijkt dat zij voldoen aan de in artikel 2 van Richtlijn 74/268/EEG van de Commissie(2) vastgestelde eisen.

Artikel 2

Estland, Letland, Litouwen en Malta delen de Commissie mee vanaf welke datum en op welke wijze zij gebruik zullen maken van de in artikel 1 verleende machtiging.

Wanneer Estland, Letland, Litouwen en Malta maatregelen nemen uit hoofde van de in artikel 1 verleende machtiging, stellen zij de Commissie onverwijld in kennis van deze maatregelen en de datum vanaf welke zij van toepassing zijn.

De Commissie stelt de andere lidstaten daarvan in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen en de Republiek Malta.

Gedaan te Brussel, 2 maart 2005.

Voor de Commissie

Markos Kyprianou

Lid van de Commissie