Home

Beschikking van de Commissie van 9 maart 2005 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van runderembryo’s in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 543) (Voor de EER relevante tekst) (2005/217/EG)

Beschikking van de Commissie van 9 maart 2005 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van runderembryo’s in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 543) (Voor de EER relevante tekst) (2005/217/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo’s van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen(1), en met name op artikel 7, lid 1, en artikel 9, lid 1, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

 1. Beschikking 91/270/EEG van de Commissie van 14 mei 1991 houdende vaststelling van een lijst van derde landen waaruit de invoer van embryo’s van als landbouwhuisdier gehouden runderen door de lidstaten wordt toegestaan(2), bepaalt dat de lidstaten alleen embryo’s van als landbouwhuisdier gehouden runderen mogen invoeren uit derde landen die zijn opgenomen in de lijst in de bijlage bij die beschikking.

 2. EEG bepaalt dat er een lijst wordt opgesteld van embryoteams en embryoproductieteams die gemachtigd zijn om in derde landen voor uitvoer naar de Gemeenschap bestemde embryo’s te verzamelen, te behandelen of op te slaan. Die lijst is vastgesteld bij Beschikking 92/452/EEG van de Commissie van 30 juli 1992 houdende vaststelling van lijsten van embryoteams en embryoproductieteams die in derde landen zijn erkend met het oog op de uitvoer van runderembryo’s naar de Gemeenschap(3).

 3. Beschikking 92/471/EEG van de Commissie van 2 september 1992 betreffende gezondheidsvoorschriften en gezondheidscertificering voor de invoer van runderembryo’s uit derde landen(4), bepaalt dat de lidstaten alleen de invoer toestaan van runderembryo’s die voldoen aan de garanties vastgelegd in de gezondheidscertificaten in de bijlagen bij die beschikking. Deze bijlagen bevatten ook de lijsten van derde landen die de in die beschikking opgenomen gezondheidscertificaten mogen gebruiken.

 4. Richtlijn 89/556/EEG bepaalt dat runderembryo’s alleen van de ene lidstaat naar een andere mogen worden verzonden als de bevruchting door middel van kunstmatige inseminatie of in-vitrofertilisatie is geschied met sperma van een donorstier uit een door de bevoegde autoriteit voor de verzameling, behandeling en opslag van sperma erkend spermacentrum of met sperma dat is ingevoerd overeenkomstig Richtlijn 88/407/EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van runderen en de invoer daarvan(5).

 5. De International Embryo Transfer Society (IETS) acht de kans op overdracht van bepaalde besmettelijke ziekten via embryo’s te verwaarlozen, mits de embryo’s tussen de verzameling en het transport op de juiste wijze worden behandeld. Niettemin moeten in het belang van de diergezondheid hogerop passende voorzorgsmaatregelen genomen worden ten aanzien van het voor de bevruchting gebruikte sperma.

 6. De communautaire voorschriften voor de invoer van runderembryo’s moeten minstens even streng zijn als die voor de intracommunautaire handel in runderembryo’s, met name ten aanzien van het voor de bevruchting gebruikte sperma. Als gevolg van de toepassing van de nieuwe, strengere voorschriften van Beschikking 92/471/EEG, zoals gewijzigd bij Besluit 2004/786/EG, hebben zich handelsproblemen voorgedaan.

 7. Naar aanleiding van deze problemen hebben de im- en exporteurs om een overgangsperiode verzocht om zich aan deze nieuwe, strengere voorschriften voor rundersperma dat wordt gebruikt voor de bevruchting van oöcyten voor de uitvoer van embryo’s naar de Gemeenschap, aan te passen. Daarom dient de invoer van onder de in bijlage III bij deze beschikking genoemde voorwaarden verzamelde of geproduceerde embryo’s gedurende een bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden te worden toegestaan.

 8. Omwille van de duidelijkheid van de Gemeenschapswetgeving dienen de Beschikkingen 91/270/EEG en 92/471/EEG te worden ingetrokken en door deze beschikking te worden vervangen.

 9. De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De lidstaten voeren uitsluitend runderembryo's („embryo's”) in die in de in bijlage I bij deze beschikking genoemde derde landen werden verzameld of geproduceerd door de in de bijlage bij Beschikking 92/452/EEG genoemde erkende embryoteams en embryoproductieteams.

Artikel 2

De lidstaten staan de invoer toe van embryo’s die voldoen aan de aanvullende garanties in het model van het veterinair certificaat in bijlage II.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2 staan de lidstaten tot 31 december 2006 de invoer uit de in bijlage I genoemde derde landen toe van embryo’s die voldoen aan:

 1. de aanvullende garanties in het model van het veterinair certificaat in bijlage III, en

 2. de volgende voorwaarden:

  1. de embryo’s moeten verzameld of geproduceerd zijn vóór 1 januari 2006;

  2. de embryo’s mogen alleen worden gebruikt voor implantatie bij vrouwelijke runderen in de op het veterinair certificaat vermelde lidstaat van bestemming;

  3. de embryo’s mogen niet in het intracommunautaire handelsverkeer worden gebracht.

Artikel 4

De Beschikkingen 91/270/EEG en 92/471/EEG worden ingetrokken.

Artikel 5

Artikel 6

BIJLAGE I

BIJLAGE II

BIJLAGE III